CHIRURGICKÁ LÉČBA GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH TUMORŮ V MASARYKOVĚ ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XI. Sarkomy

Číslo abstraktu: 287

Autoři: MUDr. Lukáš Fiala; MUDr. Libor Němec; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Eber

Východiska:

Gastrointestinální stromální tumory (GISTy) patří do skupiny neepitelových nádorů trávicího traktu, vycházejících pravděpodobně z progenitorové buňky diferencující se směrem ke Cajalovým intersticiálním buňkám. V roce 1998 byla v nádorových buňkách zjištěna exprese transmembránového tyrozinkinázového proteinu KIT. Právě mutace v genu proteinu KIT je spojována se vznikem těchto nádorů. Nejčastěji se GISTy nacházejí v žaludku a tenkém střevě. Existují i extraintestinální GISTy (EGISTy) nacházející se v omentu, mesenteriu či retroperitoneu. Klinická manifestace bývá velmi pestrá a je dána lokalizací nádoru, jeho velikostí či vztahem k okolním orgánům. Základem komplexní terapie je chirurgická léčba, která je indikována se záměrem R0 resekce. GISTy prakticky nikdy nemetastazují lymfogenně, proto není nutné provádění regionálních lymfadenektomií.

Soubor pacientů a metody:

V databázi Masarykova onkologického ústavu byli vyhledáni všichni pacienti, u kterých byl v letech 2007–2013 na Oddělení onkologické patologie diagnostikován GIST. Z tohoto souboru byly vyhledány případy pacientů operovaných v daném období v MOÚ. Soubor tvořilo 60 pacientů, 32 mužů a 28 žen.

Výsledky:

Nejčastěji postiženým orgánem byl žaludek (29 případů), tenké střevo (18 případů), rektum (4 případy), u 1 pacienta se jednalo o raritní synchronní duplicitu GISTu ve dvou různých lokalitách. Za sledované období jsme v MOÚ provedli 35 primooperací a 25 operací pro recidivu, z toho v 22 případech se jednalo o pacienty primárně operované na jiném pracovišti a pouze ve třech případech o pacienty primárně operované v MOÚ. Relaps onemocnění indikovaný k operační revizi jsme nejčastěji zaznamenali v játrech, nástěnném a viscerálním peritoneu, v pěti případech recidivy nebyla dosažitelná R0 resekce a provedli jsme výkon ve smyslu debulkingu. Na kazuistikách dokládáme zajímavý průběh onemocnění i léčebné možnosti, konkrétně neoadjuvantní podání inhibitoru tyrozinkinázy (Glivec) s cílem downstagingu tumoru s následnou R0 resekcí.

Závěr:

V naší retrospektivní analýze se potvrdilo, že GIST je relativně vzácný nádor, který nejčastěji postihuje žaludek a tenké střevo. Chirurgická léčba má nezastupitelné místo v terapii tohoto onemocnění. Diagnosticko-terapeutický přístup k pacientům s GISTem musí být komplexní. Preskripční omezení biologické léčby přímo nutí směřovat tyto pacienty do specializovaných center, kde by s výhodou měla být prováděna i léčba chirurgická.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014