CHIRURGICKÁ LÉČBA JATERNÍCH A DALŠÍCH METASTÁZ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XVII/ 181

Autoři: Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.

Východiska:

Autoři uvádějí současné možnosti chirurgické léčby jaterních metastáz. Vzhledem k složitosti a komplexnosti dané problematiky autoři preferují nutnost přísně interdisciplinárního přístupu v diagnosticko-terapeutickém procesu u těchto nemocných. Zdůrazněna je potřeba směrovat tyto pacienty na pracoviště, kde je k dispozici dostatečné přístrojové a personální vybavení a především zkušenosti s léčbou nádorů jater.

Materiál a metody:

Autoři se zaměřují zejména na metastatické postižení jater při kolorektálním karcinomu, kde chirurgická léčba představuje zlatý standard komplexní onkologické terapie. V předoperační přípravě autoři zdůrazňují význam komisionálního posouzení pokročilosti onemocnění a pečlivé zhodnocení celkového stavu – především posouzení hepatologa a hematologickou předoperační přípravu nemocných. Autoři probírají možnosti vlastní chirurgické techniky anatomických i extraanatomických resekcí. Rovněž jsou uvedeny možnosti chirurgické léčby při extrahepatálním metastatickém postižení jak kolorektálního karcinomu, tak i jiných zhoubných onemocnění indikovaných k chirurgické léčbě.

Výsledky:

Shrnutí nejčastějších komplikací vychází z vlastního souboru pacientů FN Brno – především z pohledu bezprostředního pooperačního období. Autoři uvádějí rovněž možnosti etapových resekčních výkonů a případů „liver fi rst“ resekcí.

Závěr:

V současné době je maximální důraz kladen na interdisciplinární spolupráci a soustředění pacientů do center s dostatečným přístrojovým, personálním vybavením a především zkušeností s řešením dané problematiky. Zdůrazněna je nutnost úzké spolupráce s onkologem, která má tak zásadní vliv na stanovení optimálního timingu resekčních zákroků s maximálním prospěchem pro nemocného.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015