CHIRURGICKÁ LÉČBA JATERNÍCH METASTÁZ KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 282

Autoři: MUDr. Jiří Pudil; MUDr. Stanislav Batko; MUDr. Jaroslav Pantoflíček , Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Východiska:

U metastatického karcinomu prsu došlo v posledních dvou desetiletích k výraznému rozvoji léčebných možností zahrnujícímu pokroky v hormonální léčbě, použití nových cytostatik a zavedení biologické léčby. Přesto data z národních registrů ukazují pouze mírné zlepšení přežití pacientů s metastatickým karcinomem prsu a systémovou protinádorovou léčbu je nutné vnímat jako paliativní. Chirurgická léčba metastatického karcinomu prsu nedoznala většího rozšíření ani přes povzbudivá data z ně kte rých studií naznačujících významný podíl trvalých kompletních remisí po radikálních resekcích jaterních metastáz karcinomu prsu (JMKP), a zůstává proto kontroverzní, onkology většinou opomíjenou léčebnou modalitou. Problematika vyžaduje multidisciplinární přístup při indikaci a léčbě. Cílem tohoto sdělení je předat naše zkušenosti s důrazem na bezpečnost a výsledky chirurgické léčby.

Soubor pacientů a metody:

V letech 2004–2013 jsme na CHK ÚVN Praha indikovali k léčbě celkem 12 pacientek s JMKP. Průměrný věk v našem souboru byl 57 let (medián 60 let). Většina metastáz byla metachronních (8) s různě dlouhým intervalem od primární operace (8–158 měsíců). JMKP byly solitární u 6 pacientů (50 %), více než 3 metastázy se vyskytovaly u 3 pacientek (25 %). U všech pacientek stagingová vyšetření vyloučila extrahepatickou diseminaci. Pooperačně jsme sledovali morbiditu, mortalitu, dlouhodobě pak DFI a celkové přežívání.

Výsledky:

Velkou jaterní resekci jsme provedli 3krát, radiofrekvenční ablaci 6krát, extraantomickou resekci 5krát. Perioperační mortalita byla nulová, morbidita 17%. Recidiva byla zaznamenána v 9 případech, průměrně po 23 měsících sledování (medián 18 měsíců). 3leté přežívání v našem souboru bylo 50 %, 5leté přežívání pak 33 %. V současné době žije 6 pacientek, z toho 3 bez známek rekurence základního onemocnění.

Závěr:

Chirurgická léčba jaterních metastáz karcinomu prsu je metodou bezpečnou a může zlepšit celkovou dobu přežívání při srovnání se samotnou systémovou protinádorovou terapií. V současné době nedokážeme jednoznačně predikovat, která skupina pacientek bude z chirurgické léčby profitovat. Randomizované studie chybí, převažuje názor, že z chirurgické léčby profitují především pacientky mladšího věku s oligometastatickým postižením jater.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014