Chirurgická léčba metastáz Grawitzova tumoru do pankreatu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 094

Autoři: doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA

Úvod
V literatuře je popsáno celkem asi 250 pacientů po operaci pankreatu pro metastázy Grawitzova nádoru. Asi 2% všech nádorů ve slinivce jsou sekundární ložiska z jiného primárního maligního onemocnění a z nich je renální karcinom nejčastější.
Autoři zde prezentují 7 případů solitárních nebo mnohočetných metastáz renálního karcinomu do pankreatu léčených různými typy resekce pankreatu.

Materiál a metody
Na chirurgické klinice 1. LF UK a FTNsP bylo v období 1994-2010 operováno 7 pacientů (3 muži a 4 ženy) pro metastázy renálního karcinomu do pankreatu. Průměrný věk byl 71 let.

Výsledky
Z daného souboru 5 pacientů prodělalo primárně radikální nefrektomii pro renální karcinom 6,9,10,11 a 14 let před diagnózou metachronní pankreatické metastázy. U dvou pacientů se jednalo o synchronní výskyt metastáz, u jednoho se onemocnění projevilo ikterem a u druhé pacientky bylo prvním příznakem bezvědomí z metastáz v mozku. U tří nemocných ze sedmi referovaných se ložiska v pankreatu našla při dispenzární kontrole a byla asymptomatická.
Byly provedeny dvě Whippleovy operace, jedna simultánně s nefrektomií, jedna totální pankreatektomie, jedna atypická resekce hlavy a kaudy pankreatu se splenektomií a tři kaudální pankreatektomie se splenektomií, jedna z nich s pravostrannou nefrektomií. Pacient po atypické resekci pankreatu zemřel po 9 měsících bez souvislosti s referovaným onemocněním. Jedna pacientka má progresi onemocnění a má mnohočetné metastázy do jater a obou nadledvin, žije 5. rok od operace pankreatu. Jeden nemocný po Whippleově operaci prodělal levostrannou a později pravostrannou adrenalektomii pro metastázy renálního karcinomu, žije od operace pankreatu 16 let a od poslední adrenalektomie 10 let bez projevů základního onemocnění. Pacienti žijí od operace pankreatu 16,6,5,4 a 3 roky, poslední operovaná je půl roku od kaudální pankreatektomie s nefrektomií, jak je uvedeno výše jeden nemocný zemřel na jiné onemocnění. Žádný z operovaných nezemřel v souvislosti s resekcí pankreatu.

Závěr
Z uvedených výsledků vyplývá, že resekce pankreatu pro metastázy renálního karcinomu je možná s nízkou až nulovou pooperační mortalitou a s dlouhodobým přežitím. Není vzácný velký časový odstup od primární operace, proto je indikováno sledování po zbytek života pacienta.

Literatura:
  1. Solitary and multiple isolated metastasis of clear cell renal cell carcinoma to the pancreas: An indication for pancreatic surgery. Sellner F, Tykalsky N, DeSantes M, Pont J, Klimpfinger M. Ann Surg Oncol 2006; 13:75-85.
  2. Pancreatic metastasis from renal carcinoma managed by Whipple resection. A case report and literature review of metastatic pattern, surgical management and outcome. Machado NO, Chopra P. JOP. 2009 Jul 6;10(4):413-8.
  3. E. G. Robbins, D. Franceschi and J.S. Barkin, Solitary metastatic tumors to the pancreas: a case report and review of the literature. Am J Gastroenterol 91 (1996), pp. 2414–2417

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011