Chirurgická prevence karcinomu prsu dostupnost a ekonomické podklady.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 169

Autoři: MUDr. Luboš Dražan; prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.; MUDr. Tomáš Výška

Pokroky v onkologické genetice a diagnostice předinvazivních stadii karcinomu prsu vedou k úspěšné detekci pacientek s vyso­kým rizikem pro budoucí rozvoj tohoto onemocnění. Profylaktická mastektomie zabraňuje vzniku onemocnění u 95-99% paci­entek. Nedávné studie ukázaly, že ve spojení s okamžitou rekonstrukcí (lalokem z břicha či implantáty) je profylaktická mastek­tomie velmi dobře přijímána a hodnocena i samotnými pacientkami.

Z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, zejména v dlouhodobém horizontu, se profylaktická mastektomie s rekonstrukcí jeví jako velmi výhodná investice.

Praxe ukazuje, že chirurgická prevence karcinomu prsu začíná být onkologickou obcí pozitivně chápána a počet indikova­ných pacientek každoročně stoupá.

Roste však i počet pacientek k odloženým rekonstrukcím a přistupuje relativně nová skupina pacientek k okamžitým rekon­strukcím u nižších stadií invazivních tumorů.

Kapacita pracovišť plastických chirurgií zabývajících se rekonstrukcemi prsů zůstává dlouhodobě stejná. Díky nevyhovující­mu způsobu financování nemají plastičtí chirurgové v současné době schopnost reagovat na zvýšenou potřebu rekonstrukčních operací.

Omezený přístup k rekonstrukčním operacím by se v budoucnu mohl stát překážkou moderního rozvoje onkologie prsu. V pří­padě chirurgické prevence karcinomu prsu též překážkou efektivního využití finančních prostředků vynaložených na péči o pacientku s invazivním nádorem prsu.

Autoři předkládají návrhy na některé změny tak, aby v budoucnu plastičtí chirurgové mohli lépe reagovat na potřeby, které v onkologii prsu vznikají.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008