Chirurgické aspekty detekce minimální reziduální choroby u kolorektálního karcinomu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom - Pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 097

Autoři: MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; K. Kořínková

Úvod
O výskytu a zejména klinickém významu reziduální choroby a mikrometastáz u nemocných s kolorektálním karcinomem je dosud i v mezinárodním měřítku velmi málo informací. Detekce minimální reziduální choroby (MRD) u kolorektálního karcinomu je prováděna na našem pracovišti v rámci řešení grantu IGA MZCR NR/7804-5. Odběr materiálu k laboratorní detekci minimální reziduální choroby provádíme ve dvou fázích operačního výkonu a při následné ambulantní kontrole nemocného. Na počátku operace odebíráme kostní dřeň, systémovou krev a portální krev po kanylaci mesenteriální vény. Druhou skupinu odběrů tvoří systémová a portální krev, které odebíráme na závěr operace po resekci tumoru. Poslední skupinu vzorků (kostní dřeňa systémová krev) získáváme při ambulantní kontrole v odstupu jednoho měsíce od operace. Laboratorní detekci nádorových buněk v kostní dřeni a krvi provádíme metodou RT-RQ-PCR-marker CEA. Laboratorní aspekty detekce minimální reziduální choroby jsou součástí samostatné přednášky.

Soubor nemocných a výsledky
Od března 2004, kdy byl projekt zahájen, bylo operováno a kompletně vyšetřeno celkem 88 pacientů s kolorektálním karcinomem, u kterých nebyly v době operace prokázány vzdálené metastázy. Nemocné jsme rozdělili do skupin podle lokalizace tumoru. Nejčastěji byl nádor lokalizován v oblasti rekta (53 nemocných) a colon sigmoideum (12). V oblasti pravého tračníku, tj. od céka do poloviny colon transversum, mělo tumor lokalizováno 15 nemocných, v oblasti levého tračníku 8 nemocných.
Základem operační techniky při operacích kolorektálního karcinomu je „no touch“ technika, tj. podvaz cévního zásobení tumoru předtím, než dojde k peroperační manipulaci s nádorem. Vzhledem k anatomickému uspořádání lze tento přístup uplatnit při operacích na rektu event. na colon sigmoideum, zatímco při operacích na pravém i levém tračníku podvazu mesenteria musí před-
cházet rozsáhlá mobilizace tračníku.Tabulka 1 Charakteristika souboru pacientů a výsledky detekce minimální reziduální choroby

Závěr
Z výsledků v tabulce č. 1 lze zjistit častější výskyt minimální reziduální choroby na pravém tračníku. Příčinou může být jak manipulace s tumorem při mobilizaci, tak i objemnost tumorů lokalizovaných na pravém kolon.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005