Chirurgické řešení malignit distálního rekta a anu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 037

Autoři: MUDr. Ladislav Denemark; MUDr. Jan Štukavec, Ph.D.; MUDr. Lukáš Havlůj; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

Na Chirurgické klinice FNKV se ročně v průměru operuje 250 nemocných s kolorektálním karcinomem. Naše klinika patří mezi historky první pracoviště s komplexním přístupem k léčbě tohoto onemocnění. Předoperační aktinoterapie je standardem již od konce 80. let. Tento postup společně s vývojem operační techniky, a zvláště s používáním staplerů, pak změnil poměr operací v oblasti konečníku ve prospěch sfinkter zachovávajících resekčních výkonů proti amputacím konečníku.

Přes všechny klady komplexní léčby je u rektálních karcinomů pro kurativní postup chirurgická léčba nezbytná a zásadní. Opačná situace je u análního karcinomu. Zde je primární léčba onkologická a chirurgická terapie má své indikace již podstatně omezené.

V klinické praxi přesto někdy dochází k záměně obou typů karcinomů a tudíž k volbě nesprávného postupu, což může mít pro nemocného závažné následky. Setkali jsme se se situací, kdy byl k primární amputaci odeslán pacient s konzervativně kurabilním análním karcinomem a naopak jsme operovali pacienta s pokročilým karcinomem dolního rekta, který byl dlouho a neúspěšně léčen konzervativně včetně brachyterapie. Proto si dovolujeme uvést náš postup. Pro stanovení léčebného algoritmu pro nás není rozhodující lokalizace tumoru vzhledem k análnímu kanálu, ale jeho histologický typ.

V případě adenokarcinomu postupujeme podle standardů vypracovaných pro karcinomy dolního rekta. U tohoto typu nádoru se provádí chirurgický výkon, resekce/amputace s totální mezorektální excizí s, nebo bez neoadjuvantní léčby. Primární výkony provádíme pouze do stádia T2. Místní výkony (exize) provádíme vzácně a přísně individuálně. Standardně u resekce či amputace pánevní lymfadenektomii neprovádíme. Tu provádíme pouze při exenteračních výkonech.

V případě jiného histologického typu nádoru než je adenokarcinom postupujeme dle algoritmu pro anální karcinom. Chirurgická léčba je obecně indikována v rozsahu místní excize, abdominoperineální amputace a abdominoperineální amputace s uzávěrem pánevního dna a perinea plastikou. Zvláštní indikaci představuje odlehčovací sigmoideostomie. Abdominoperineální amputace po neoadjuvanci je indikována pouze při nefunkčních svěračích nebo pokud nádor zasahuje více než polovinu obvodu anu. Proti tomu, v případech, kdy proběhne maximální onkologická léčba a dojde k recidivě nebo perzistenci nádoru, plánujeme amputaci s plastickým uzávěrem pánevního dna a perinea.

Exenterace pánve představuje u obou typů karcinomů vzácnou indikaci v případě lokálně pokročilého nálezu bez známek diseminace.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010