Chyby a omyly v medicíně – charakteristika a definice

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nádorů

Číslo abstraktu: 059

Autoři: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; MUDr. Zdeněk Eber

Medicínská pochybení a omyly v diagnostických postupech i terapeutických algoritmech představují celosvětově závažný problém včetně všech vyspělých zemí Severní Ameriky i Evropy. Podle výsledků retrospektivní studie z harvardské univerzity činila incidence nežádoucích účinků a důsledků medicínské péče na jejich pracovištích 4%, přičemž více než polovina byla zaviněna přímo medicínským pochybením. Počet zemřelých v důsledku lékařských omylů se odhaduje v celých USA mezi 44.000 – 98.000 nemocných ročně. Na severoamerickém kontinentu jsou medicínské chyby osmou nejčastější příčinou úmrtí, takto vzniklé ekonomické škody jsou odhadovány na 17 - 29 miliard dolarů.
Zlepšení stavu vyžaduje především identifikaci příčin, navržení odpovídajících změn a sledování úspěšnosti jejich zlepšení. Aby tyto cíle mohly být splněny je nezbytná přesná evidence chyb a omylů založené na jasných a konzistentních definicích. Je pochopitelné, že obecný termín medicínská chyba je ovlivněn řadou parametrů a je nutné jej sledovat v kontextu nejrůznějších okolností. Může být ovlivněn aspekty etickými, výzkumnými, legislativními, kontrolou kvality i zákonnými regulacemi.
Dosud je však postrádána jednotná standardní nomenklatura a definice lékařských chyb což brání jejich přesné analýze a zhodnocení vlivu na zdravotní péči i srovnatelnosti výsledků mezi institucemi.
Přes úsilí, které je této problematice v posledních létech věnováno zůstává kardinální otázkou „Co je medicínská chyba ?" Současnou prioritou tedy je jasná, přesná a universálně akceptovatelná definice.
Aktuální navrhovaná definice (únor 2005) popisuje medicínskou chybu jako akt opomenutí v plánování nebo provedení úkonů, který by mohl přispět nebo přispěl k nezamýšlenému výsledku.
V prevenci medicínských pochybení doporučují někteří autoři převzít zkušenosti z některých nemedicínských oborů jako je například civilní letectví nebo nukleární energetika.
Autoři podávají přehled současného stavu a přístupu k chybám a omylům v medicíně se zřetelem k chirurgické specializaci.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005