Cílená léčba metastatické kostní choroby solidních tumorů.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 137

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Lenka Ostřížková

Léčba nádorové kostní choroby má 2 základní modality. Jednak se jedná o léčbu systémovou, kam patří protinádorová léčba a bisfosfonáty, a potom lokální léčbu jako prevenci fraktur, kam patří léčba ortopedická a radioterapie. Oboje mají za úkol zabránění tzv. skelet related events (SRE) tj. kostním příhodám, kam patří fraktura kosti, transversální lese míšní, nádorová kostní bolest s nutností radioterapie nebo operace a hyperkalcemie. Součástí léčby nádorem postižení kosti jsou i bisfosfonáty, které mají prokázán příznivý efekt na metabolismus kosti a protinádorový efekt se zkoumá, další specifickou léčbou inhibitory RANKL (denosumab), dále se užívá substituce vitaminem D a Kalciem. Souběžně ale probíhá ve většině případů i protinádorová léčba systémová. Situace je víceméně přehledná u hormondependentníhch tumorů a efekt hormonální léčby na kost je poměrně dobře zdokumentován. Méně jasná je již situace v případě hormon rezistentních tumorů, kde probíhá léčba biologická nebo chemoterapie.Je prokázán synergický efekt s imatinib mesylatem,sunitinibem v klinických studiích fáze II a III, in vitro je prokázán efekt synergií taxanů a zoledronatu a doxorubicinu Existuje však speciální cílená léčba zaměřená na kost samotnou, stejně jako inhibitory RANKL? Přehled budoucích cílů:

Src regulátor prometastatické schopnosti buněk nádoru prsu, stimulují resorpční schopnost osteoklastů a zvýšená jejich exprese je jednoznačně vysokým predátorem kostní diseminace.

TGF-β prototor invazivity, metastazování a progrese jak nádorové kostní choroby, tak jako inhibitor normálního epitelu. Receptor activator of NF-κB ligand efekt denozumabu je prokázán na studiích III fáze.

Cathepsin K je proteolytický enzym, produkován osteoklasty a podporuje degradaci kolangenu I, invazivitu nádorových buněk. Nově zkoušeným preparátem je Odanacatib.

CXCR4 je D protein cuoupled receptor exprimovaný nádorovými buňkami a prekurzory kostní dřeně.

Glycoprotein nonmetastatic B nový cíl exprimovaný na povrchu nádorových buněk který indukuje kostní meta in vivo. S inhibitorem probíhají studie fáze II.

EGF-family ligands má významný efekt na nádorové buňky, indukci osteolyzy.

Závěr

Systémová léčba nádorové kostní choroby je také komplexní záležitostí. Pro přežití pacienta je zásadní oddálení vzniku SRE což je samostatnou složkou v protinádorové léčbě. V současnosti je běžná kombinace chermoterapie a bisfosfonátu, těsně před zavedením do běžné praxe je léčba denozumabem. V přednášce je naznačen směr, kterým se bude léčba v dalších letech pravděpodobně ubírat.

Literatuta:
  1. April AN Rose, Peter M Siegel Emerging therapeutic targets in breast cancer bone metastasis. Future Oncology, Jan 2010, Vol. 6, No. 1, Pages 55-74.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011