Cílená léčba při léčbě rakoviny prsu

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Nelékařská sekce - blok I

Číslo abstraktu: 41

Autoři: Eva Vykoukalová

Cílená léčba

 • Cílená léčba rakoviny je velkým mezníkem v boji s touto chorobou. Léčba rakoviny tímto způsobem už není o spoustě velmi nepříjemných vedlejších účinků
 • Tradiční léčebné metody způsobují například padání vlasů, trávící obtíže, zvracení či sexuální dysfunkce
 • Cílená léčba tyto vedlejší účinky prakticky vymycuje, objevují se spíše alergie či zvýšená únava
 • Léčiva využívaná při cílené léčbě se podávají ve dvou fázích, v první fázi je léčivo ve formě infuze, v druhé fázi se podává klasicky orálně ve formě tablet
 • Cílená léčba se soustřeďuje na určité receptory v nádorové buňce
 • Proto má minimum nežádoucích účinků
 • Působí přesně a pouze v místě, kde je potřeba

Cílená léčba – HER2

 • HER2 pozitivita se stanovuje ve vzorku nádorové tkáně
 • Patolog vyšetřuje, zda je na povrchu nádorových buněk přítomen (exprimován) ve zvýšené míře (overexprimován) receptor HER2. Při metodě nazývané imunohistochemie (IHC) je receptor obarven a je stanovena míra jeho přítomnosti (exprese).

  Zhodnocení IHC 3+ je považováno za pozitivitu HER2.

Zvýšení počtu genů (amplifikace) je nazývána FISH pozitivitou HER2.

 • Různé práce udávají, že asi 10-30 % nádorů prsu je HER2-pozitivních

HERCEPTIN - trastuzumab

 • Přípravek Herceptin obsahuje účinnou látka trastuzumab, což je monoklonální protilátka
 • Trastuzumab je navržen k tomu, aby se selektivně vázal na antigen – lidský epidermální růstový faktor 2 (HER2), který se nachází na povrchu těchto buněk – a stimuloval růst


Cílená léčba – jak se vyrábí monoklonální protilátka

Do myši se píchne antigen (např. lidský HER2 antigen), v myši vznikne myší lymfocyt produkující monoklonální protilátky proti tomuto LIDSKÉMU antigenu.


Tento lymfocyt má ale omezenou dobu života. Proto se provede FÚZE tohoto myšího lymfocytu s nesmrtelnou LIDSKOU NÁDOROVOU BUŇKOU.


Vznikne nesmrtelná MONOKLONALNÍ PROTILÁTKA PROTI LIDSKÉMU ANTIGENU HER2.


Tyto protilátky se pak různě modifikují (tak aby místo myších podjednotek byly produkované lidské podjednotky imunoglobulinu = HUMANIZACE).

Cílená léčba – rozdělení

 • Čistě myší -„momab“
 • Chimerické (60-70 % lids.bílkovina 30-40 % myší komponenty) -“ximab“
 • Humanizované (5-10 % myší komponentů) -“zumab“
 • Čistě lidské -“mumab“

Indikace

 • Časný karcinom prsu po CHT, RT, chirurgii (adjuvance, neoadjuvance)
 • Metastazující karcinom prsu (monoterapie, paklitaxel, docetaxel)
 • Metastazující adenokarcinom žaludku (s Xelodou, či FU/DDP)

Aplikace

 • Herceptin se podává jako nitrožilní infuze
 • První dávka se aplikuje po dobu 90 minut, pokud bude první dávka snášena dobře, mohou být další dávky podány během 30 minut

Dávka a léčebný režim

 • Dávka Herceptinu závisí na hmotnosti pacienta
 • Týdenní podání: úvodní dávka 4 mg/kg, dále 2 mg/kg týdně (metastatický ca – do progrese, při remisi max.1 rok dále v kombinaci s taxany)
 • Třítýdenní podání: úvodní dávka 8 mg/kg, dále 6 mg/kg každé 3 týdny (adjuvantní léčba – 52 týdnů)

Nežádoucí účinky

 • Nejzávažnější je kardiotoxicita (kontrola ECHO srdce před zahájením léčby a každé 3-4 měsíce, a to ještě i půl roku po ukončení léčby)
 • Během podání: třesavka, horečka, svědění kůže, vyrážka
 • Další: nevolnost, bolest břicha, bolest na hrudi, palpitace, otok tváře, únava, bolesti svalů

AVASTIN – bevacizumab

Růst zhoubného nádoru je podmíněn přísunem kyslíku a živin. Nádoru většímu než 1-2 mm jejich prostá difúze k výživě nestačí, buňky produkují řadu působků, především VEGF (vaskulární endoteliální faktor).
VEGF se váže na receptory na povrchu normálních endotelových buněk, spouští děje vedoucí k jejich proliferaci.
Výsledkem je novotvorba cév v nádoru a jejich vaskularizace, růst nádoru a jeho metastazování.

Protilátka proti VEGF – AVASTIN (bevacizumab) se váže na VEGF a zabrání jeho vazbě na receptory.

Selektivně se váže na bílkovinu VEGF (vaskulární endoteliální faktor). VEGF stimuluje svůj receptor (VEGFR) na povrchu endotelií krevních a lymfatických cév v těle, a tak aktivuje tvorbu nových cév = angiogeneze, lymfangiogeneze

Indikace:

 • Léčba metastatického karcinomu tlustého střeva a konečníku (v kombinaci s 5-FU)
 • Léčba metastatického karcinomu prsu (v kombinaci s paklitaxelem)
 • Ledviny (v kombinaci s interferonem α-2A)
 • Nemalobuněčného plicního karcinomu (v kombinaci s platinovým režimem)

Aplikace:

 • Aplikuje se nitrožilně
 • První podání je 90 minut
 • Při dobré snášenlivosti první infuze druhé podání 60 minut
 • Pokud je i druhá aplikace dobře tolerována – všechny následující mohou být podány během 30 minut

Dávka a léčebný režim

 • Dávka Avastinu se počítá z kg hmotnosti nikoliv z povrchu těla v m2
 • Dvoutýdenní cyklus: 10 mg/kg
 • Třítýdenní cyklus: 15 mg/kg

Nežádoucí účinky:

 • Hypertenze
 • Proteinurie
 • Zvýšené riziko arteriálních trombembolických příhod (CMP, IM …)
 • Zhoršené hojení ran (odstup od operace 4 týdny)
 • Perforace GIT
 • Bolesti břicha, průjem, nechutenství, astenie

LAPATINIB – Tyverb tbl.

 • Lapatinib je tyrozinkinázový inhibitor působící na receptory typu HER1 a HER2 uvnitř nádorové buňky
 • Vazbou na receptory lapatinib inhibuje kaskádu informačních dějů vedoucí k růstu a proliferaci nádorových buněk
 • Inhibicí HER2 receptury uvnitř nádorové buňky dochází k utlumení informační kaskády z vnějšího prostředí směrem k jádru buňky a v konečném důsledku k zastavení proliferace a růstu buněk

Indikace:

 • Pokročilý nebo metastazující karcinom prsu (po progresi, předchozí léčba antracykliny, taxany a trastuzumabem)
 • K léčbě žen po menopauze s metastazujícím karcinomem prsu (v kombinaci s inhibitorem aromatáz)

Aplikace:

 • Tablety se polykají jedna po druhé, celé, vždy ve stejnou dobu
 • Zapíjejí se vodou
 • Tyverb se užívá nejméně jednu hodinu před jídlem nebo nejméně hodinu po jídle
 • Účinek přípravku Tyverb je ovlivněn příjmem potravy, proto se musí užívat každý den ve stejnou dobu

Dávka a léčebný režim:

 • Dávku lékař stanoví dle typu rakoviny prsu
 • Dávka: 5 tablet denně, to je 1250 mg (v kombinaci s 5FU)
 • Dávka : 6 tablet denně (v kombinaci s inhibitory aromatázy)

Nežádoucí účinky:

 • Nejčastější: průjem, nauzea a zvracení
 • Dále: vyrážka, potíže s dýcháním, otok víček, rtů a jazyka, bolest svalů a kloubů, hand-foot syndrom
 • Nejzávažnější: kardiotoxicita
 • POZOR: nekonzumovat grapefruit, extrakt třezalky tečkované

Studie PHEREXA – Pertuzumab

 • Je plně humanizovaná monoklonální protilátka, která blokuje spojení HER 2 s HER členy včetně EGFR,HER 3 a HER 4
 • Nasycovací dávka 840 mg a 60min. i.v. podání s 60min. pauzou, dále 420 mg se 30min. podáním a 30min. pauzou
 • V kombinaci s trastuzumabem a Xelodou

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012