CO VLASTNĚ VÍME O PŘESTAVBĚ GENU ALK U NSCLC?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: 117

Autoři: Mgr. Blanka Robešová, CSc.; Mgr. Monika Bajerová; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Marcela Tomíšková; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Východiska:

Gen ALK (kináza anaplastického lymfomu) je aberantní u různých typů malignit. Vedle bodových mutací tyrozinkinázové (TK) domény genu ALK (neuroblastomy) se objevují fúze ALK s jinými geny (NSCLC, anaplastický velkobuněčný lymfom), které způsobují abnormální expresi a aktivaci této kinázy. V cílené terapii NSCLC se uplatňuje nová skupina inhibitorů tyrozinkináz ALK (TKI ALK). Klinické studie prvního z nich, crizotinibu, prokázaly významný vztah efektu terapie a přítomnosti fúze genu EML4-ALK.

Cíl:

Sdělení shrnuje údaje o přestavbě genu ALK z různých úhlů pohledu. Ve vztahu k terapii TKI ALK je u NSCLC nejčastěji diskutovanou aberací genu ALK fúze EML4-ALK. Publikovaná četnost jeho výskytu u NSCLC je vázána na metodu detekce (IHC, FISH, RT-PCR). Každá z metod má svou výpovědní hodnotu a výsledky lze jen obtížně porovnat. Rozdíly jsou v citlivosti, v požadavku na kvalitu a množství materiálu, ve schopnosti identifikovat konkrétní typ zlomu, v časové a finanční náročnosti a podobně. Publikována jsou data o existenci fúze genu ALK s jiným fúzním partnerem než EML4 (HIP1, PTPN3, TGF, KIF5B, KLC1). Objevují se i údaje o atypických fúzích EML4-ALK (známé varianty s krátkými inzercemi či delecemi), které mohou mít za následek přítomnost nefunkčního fúzního proteinu. Četnost výskytu přestavby ALK může být ovlivněna preselekcí vyšetřovaného souboru – vyšší výskyt u mladších pacientů s adenokarcinomem, nekuřáků, bez mutací genu EGFR a KRAS. Nezbytnou podmínkou pro indikaci cílené terapie TKI ALK je průkaz přítomnosti fúze EML4-ALK, negativní vliv na efekt terapie má výskyt specifických mutací v TK doméně genu ALK.

Závěr:

Je zřejmé, že pro správné zhodnocení efektu TKI ALK je třeba získat komplexní údaje o charakteru přestavby genu ALK. Vzhledem k vlastnostem jednotlivých analytických metod není cesta v preferování jedné z nich, ale v jejich vzájemné kooperaci.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014