Co znamená individualizovaná ošetřovatelská péče se zaměřením na seniory

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Onkologická péče o seniory

Číslo abstraktu: 201

Autoři: PhDr. Marie Zvoníčková; R. Halmo

Cílem příspěvku je zamyslet se nad důležitým rysem ošetřovatelské péče – individualizovanou ošetřovatelskou péčí. Za individualizovanou ošetřovatelskou péči se považuje péče, jejímž cílem je uspokojení potřeb určitého nemocného v určitém čase. Individualizace péče patří k základním principům moderního ošetřovatelství. Z výzkumných studií vyplývá, že individualizované péče si vysoce cení nemocní, jejich blízcí, sestry i management. I když se tento termín objevuje v ošetřovatelské literatuře už od začátku 60. let, na jeho hlubší prozkoumání se stále čeká. Při provádění individualizované ošetřovatelské péče sestra nejprve poznává nemocného jako jedinečnou bytost, a teprve pak přizpůsobuje ošetřovatelské intervence tomu, co pacient nejvíce chce, potřebuje, i jeho znalostem. Individualizovaná péče je v protikladu péči rutinní, orientované na plnění ordinací. Rutinní péče předpokládá potřeby nějakého typizovaného pacienta, individualizovaná péče je orientovaná na potřeby konkrétního člověka. Na základě studia odborné literatury i vlastních zkušeností autorky uvádějí příklady stanovisek sester i pacientů podporujících koncept individualizované ošetřovatelské péče.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005