Co znamená, že má onkologický pacient „dobře zmírněnou bolest“?

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Symposium NYCOMED: Nádorová bolest v klinické praxi

Číslo abstraktu: 08

Autoři: MUDr. Jana Hrubešová

   Vnímání bolesti je subjektivní pocit, modulovaný aktuálním rozpoložením nemocného, jeho předchozí zkušeností s bolestivými stavy, rodinnými a společenskými vzorci výchovy a kulturně etnickými zvyklostmi. Individuální prožitek bolesti má u onkologických pacientů multidimenzionální charakter. Zahrnuje nejenom bolest fyzickou, ale způsobuje zároveň i utrpení duševní, sociální a spirituální. Infiltruje tak všechny složky lidského žití.

   Léčba bolesti je esenciální součástí zdravotnické péče nejen u pacientů s onkologickým onemocněním. Je ale třeba mít na paměti, že mnoho pacientů o svých stescích spontánně nemluví, pokud nejsou dotázáni, často nejsou schopni ani sami vyhodnotit podíl jednotlivých složek prožívaného utrpení. Pod výrazem bolest se může kromě bolesti fyzické skrývat také únava, zažívací dyskomfort, nejrůznější obavy, nejistoty, ztráty apod.

   Otevřená empatická komunikace mezi zdravotníky, pacientem a jeho rodinou je klíčová pro správné vyhodnocení a léčbu symptomů onkologického onemocnění, a tím zlepšení kvality života nemocného. Dostatečná kontrola bolesti je možná jen v případě, že pacient je adekvátně informován, rozumí svému onemocnění, způsobům a možnostem léčby a má reálná očekávání. Neúspěch terapie je nejčastěji zapříčiněn právě nedostatečným rozkrytím a vyhodnocením jednotlivých symptomů a stesků a následně nesprávným nebo nedostatečným využitím terapeutických metod.

   Jak poznám, že má pacient dobře zmírněnou bolest? Jednoduchá odpověď – „Zeptám se ho“ – vyvolá další otázku –„Umím se ptát?“

   A co tedy znamená, že má pacient dobře zmírněnou bolest? Že to není bolest a utrpení, co řídí život nemocného a jeho nejbližších.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011