CRISOTINIB V LÉČBĚ POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: 118

Autoři: MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Ondřej Venclíček; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Jitka Hausnerová; Mgr. Blanka Robešová, CSc.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Crizotinib (Xalkori®) je selektivní inhibitor ALK (anaplastic lymphoma kinase) a jejich onkogenních variant (ALK fúze a vybrané ALK mutace). Specifický onkogen EML4-ALK (fúzní mutace) je přítomen přibližně u 5 % nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Výskyt EML4-ALK mutace je vyšší u adenokarcinomů a u mladších pacientů nekuřáků či v minulosti lehkých kuřáků. V současnosti je indikováno podávání crizotinibu u dříve léčeného pokročilého ALK pozitivního NSCLC po selhání předchozí onkologické léčby. Aktivační mutace receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) a EML4- ALK fúze jsou mutace vzájemně se vylučující. Proto u nemocných s pozitivitou ALK mutace není pozorován léčebný efekt při léčbě inhibitory tyrozinkinázy EGFR (erlotinib, gefitinib). Crizotinib je v současnosti v České republice registrován, ale není stanovena úhrada; v minulosti byl dostupný formou včasného přístupu. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy ve FN Brno je jedním z center v ČR, ve kterém bylo možno od roku 2012 tuto léčbu podávat za splnění určitých kritérií. V našem sdělení uvádíme kazuistiky dvou nemocných s podobnou klinickou charakteristikou, stejným histologickým podtypem NSCLC (adenokarcinom), pokročilostí choroby a prokázanou pozitivitou mutace ALK metodou FISH i PCR. U obou nemocných také předchozí onkologická léčba selhala. Léčba crizotinibem však měla rozdílný léčebný efekt. Pravděpodobná příčina je ve sdělení rozebrána, kazuistiky jsou doplněny i obrazovou dokumentací.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014