Cytogenetika, molekulární cytogenetika Burkitt-like lymfomu

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů II

Číslo abstraktu: 065

Autoři: Mgr. Jana Balcárková, Ph.D.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Mgr. Helena Pospíšilová; Mgr. Radek Plachý, Ph.D.; Jana Hanzlíková; Jitka Kropáčková; Ivana Prekopová; Alžběta Novosadová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Mgr. Lenka Kučerová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Burkittt-like lymfom je klinicky a cytogeneticky heterogenní onemocnění, jehož diagnostika je založena na histopatologickém a imunohistochemickém vyšetření, doplněném cytogenetickým a molekulárně cytogenetickým vyšetřením proto, že tento typ lymfomu je charakterizován chromozomovými změnami, které často vedou k deregulaci dvou protoonkogenů C-MYC a BCL-2. Nemocní s deregulací C-MYC genu jsou mladší nemocní s intra-abdominální lokalizací nádoru a krátkým přežíváním, zatímco nemocní s deregulací BCL-2 genu jsou starší nemocní, s postižením uzlin a kostní dřeně a delším přežíváním. Výsledky studií ukazují, že cytogenetické a molekulárně cytogenetické určení podskupiny Burkitt-like lymfomů s deregulací genu C-MYC je klinicky velmi významné, protože tito nemocní vyžadují intenzivní terapeutický přístup.
Cílem naší práce je ukázat výsledky cytogenetických, molekulárně cytogenetických metod k přesnému stanovení genetických změn na případu 31letého pacienta s histopatologickou diagnózou Burkitt-like lymfomu. Diagnostickým materiálem byly buňky ascitu, získané punkcí peritonea a buňky kostní dřěně. Klasické cytogenetické vyšetření nestimulovaných buněk ascitu odhalilo přítomnost abnormálních buněčných klonů. Komplexní přestavby v těchto klonech byly dále identifikovány pomocí metod fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a mnohobarevné fluorescenční in situ hybridizace (M-FISH). Metodou FISH s LSI IGH/MYC,C8 Tri-color, Dual fusion sondou prokázala přítomnost dvou fúzních signálů, avšak hybridizace s LSI IGH a BAC sondami pro jednotlivé oblasti genu IgH odhalila variantní translokaci, která byla výsledkem inserce duplikované konstantní oblasti IgH genu do oblasti C-MYC genu na obou chromozomech 8.
Práce je důkazem významu použitých cytogenetických metod pro určení genetických změn, které vedou k deregulaci některých genů zahrnutých do patogeneze onemocnění.

Práce je podporována grantem MSM 619 895 9205.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2006