DA VINCI ASISTENCE V LÉČBĚ ABDOMINÁLNÍCH MALIGNIT - VLASTNÍ ANALÝZA 30 NEMOCNÝCH S KARCINOMEM REKTA OPEROVANÝCH S ROBOTICKOU ASISTENCÍ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 093

Autoři: MUDr. Daniel Langer; MUDr. Jiří Pudil; MUDr. Jan Rudiš; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Východiska:

Cílem sdělení je zhodnotit přínos da Vinci asistence v léčbě abdominálních malignit na základě literárních údajů a na základě analýzy vlastní sestavy nemocných s karcinomem rekta.

Soubor pacientů a metody:

Výsledky roboticky asistovaných, laparoskopických a otevřených operací pro abdominální onkologická onemocnění jsme získali ze světových databází Medline a Pubmed. Výsledky roboticky asistovaných výkonů jsme srovnávali s výsledky u manuálně laparoskopicky operovaných a laparotomicky operovaných nemocných. Na vlastní sestavě 30 nemocných s karcinomem rekta jsme sledovali epi­demiologická data, staging onemocnění, provedenou neoadjuvantní CHRT, výskyt konverze výkonu, intraoperační krevní ztrátu, peroperační a časné pooperační komplikace. Dále jsme sledovali úplnost resekce (resekce R0) a výskyt rekurence onemocnění v průběhu dispenzarizace.

Výsledky:

Výsledky hodnoce­ných parametrů jsou v publikovaných studiích obdobné u obou skupin nemocných (operovaných roboticky nebo laparoskopicky). U otevřených výkonů byla zaznamenána vyšší krevní ztráta, delší doba hospitalizace a kratší operační čas. Roboticky asistovanou operační léčbu pro karcinom rekta na našem pracovišti podstoupilo 30 nemocných: 14 mužů a 16 žen průměrného věku 60 let (33-80 let). Neoadjuvantní onkologická léčba byla indikována u 50 % pacientů s karci­nomem ve II.-IV. stadiu (AJCC). Průměrná krevní ztráta činila 260 ml (0-600 ml), u dvou nemocných byly podány transfuzní přípravky (2 TU EBR). Dvě operace jsme byli nuceni konvertovat (bodová léze močovodu, intraabdominální obezita), u 4 pacientů jsme zaznamenali komplikace (bodová léze močovodu, leak z anastomózy, krvácení, absces malé pánve). Žádný nemocný nezemřel. Průměrné trvání operačního výkonu bylo 260 min. Rekurenci maligního onemoc­nění jsme do současnosti ve sledovaném souboru neidentifikovali (dispenzarizace 4-50 měsíců).

Závěr:

Da Vinci systém je při chirurgické léčbě nemocných s abdominálními malignitami (včetně hepato - pankreato - biliární oblasti) bezpečným manipulátorem. Randomizované kontrolované studie (RCT) potvrdily srovnatelné krátkodobé klinické i onkologické výsledky s operacemi laparoskopickými či otevřenými. V současnosti chybí zhodnocení přínosu robotické operativy pro pacienta v oblasti břišní chirurgie z dlouhodobého hlediska a s dostatečným počtem operantů, resp. vysokým stupněm EBM. Realizace dostateč­ného množství RCT je do budoucna nezbytná. Naše předběžné výsledky jsou obdobné jako závěry literárně uveřejněných prací.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013