Datový audit screeningu rakoviny prsů v ČR

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; MUDr. Helena Bartoňková; Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Celoplošný organizovaný screening nádorů prsu v České republice byl spuštěn v říjnu 2002. Od ledna 2003 jsou ve všech centrech sbírána a centrálně vyhodnocována data v Institutu biostatistiky a analýz MU v Brně. Sběr dat je jednou z podmínek reakreditace každého centra, která se formou „in situ“ návštěvy Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD), zástupců Komise MZ, pojišťoven a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, opakuje každé 2-3 roky. Plán reakreditačních návštěv je stanoven na základě konsenzu uvedených institucí.
Sběr dat má za cíl popsat v číslech kvalitu programu a pomocí tzv. indikátorů kvality pak vyhodnotit skutečnou úspěšnost, především vývoj mortality na karcinom prsu u českých žen. Sledované indikátory popisují kvalitu diagnostiky zdravotnických týmů v jednotlivých centrech. Při stále narůstající incidenci došlo v ČR k oploštění křivky mortality, podle validovaných dat z roku 2007 dokonce k mírnému poklesu úmrtnosti. Pokles křivky mortality tedy odpovídá predikcím, které byly na základě indikátorů kvality stanoveny. Potvrzuje dobrou kvalitu českého screeningového programu.
Program byl původně koncipován pro ženy ve věku 45-69 let, což odpovídá nejdelšímu screeningovému intervalu v Evropě. V lednu 2010 došlo dokonce k odbourání horní věkové hranice. Česká republika tak zpřístupnila screeningový program i seniorkám a stala se precedentem pro ostatní státy Evropy.
Účast žen ve screeningu se postupně vyšplhala na 51 %. Z hlediska krátké historie programu jde o pozitivní projev zájmu české ženské populace o prevenci, pokud však opakovaná návštěvnost nedosahuje 70-75 %, nemůže být cíl významného snižování mortality - v krátké době a natrvalo - dosažen. Celoplošný kontrolovaný screeningový program ve Švédsku například vedl k ověřenému 40% snížení úmrtnosti švédských žen na karcinom prsu. V posledních letech bylo v českém screeningovém programu vyšetřeno každoročně více než 400 tisíc žen bez příznaků onemocnění nádoru prsu. V letech 2003-2009 bylo celkem vyšetřeno 2 518 719, za stejné období bylo u žen „bez příznaků“ diagnostikováno 12 063 zhoubných nádorů. Z přibližně 6 000 každoročně nově diagnostikovaných nádorů prsu v ČR (2006-2009) je jich tedy okolo 2000 nalezeno ve screeningu. Převažuje podíl časných stadií: průměrně 65 % T1 stadií, až 11 % in situ Ca. Screeningová data jsou však stále ještě zanášena hmatnými nádory ve stadiu T2 i vyššími, což je způsobeno vstupem nových participantek do programu, někdy také neadekvátní indikací odesílajícího gynekologa či praktického lékaře.
Český screeningový program stojí na pevných základech, má již svou tradici, postupně se dostává do stále širšího povědomí laické i odborné veřejnosti. Mělo by být snahou všech zdravotníků šířit povědomí o potřebě sekundární prevence, a proto motivovat další ženy k pravidelné a opakované účasti.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011