DCIS A BIOPSIE SENTINELOVÉ UZLINY – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PŮVODNÍ PRÁCE

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Chirurgie a nepokročilý karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. David Pavlišta, PhD; Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; M. Strunová; MUDr. Miloslav Janoušek; D. Krutinová; M. Höpker

ÚVOD


DCIS je definován jako proliferace maligních epitelových buněk bez známek invaze do bazální membrány. Vzhledem k ne zcela jednoznačným morfologickým kriteriím provádějí někteří patologové k potvrzení této diagnózy i imunohistochemické vyšetření na přítomnost myoepiteliáních buněk.
S postupným zaváděním mamografického screeningu vrostl i procentuální počet diagnostikovaných DCIS, dnes představuje 20–30 % všech mammograficky diagnostikovaných karcinomů.
Úskalí managentu DCIS spočívá v tom, že jeho velikost je často mamograficky podhodnocena. V definitivní histologii jsou často popisována další ložiska eventuelně dosah léze do kraje resekátu. Nález mikroinvaze je vzácné, ale velmi často nalezne patolog již invazivní karcinom stadia T1a. DCIS má silnou tendenci recidivovat i po 15 letech a polovina recidiv jsou již invazivní karcinomy.
Odhad rizika recidivy u pacientek s DCIS byl vypracován Silversteinem a nazývá se van-Nuys Prognostic Index. Tento index hodnotí rozměr DCIS, jeho vzdálenost k okrajům řezu a grading spolu s výskytem nekros. Všechny 3 kategorie jsou skorovany od 1–3 bodů. Pro nejrizikovější skupinu se nejvyšším skóre 8–9 byl DSF nejnižší (37 %) oproti 100 % u skupiny s nízkým skore 3–4. My jsme se zabývali otázkou, zda-li při nálezu high grade DCIS je možné nalézt metastázy v sentinelové uzlině.

CÍL


Porovnat histologický nález primárního tumoru v prsu a histologický stav sentinelové uzliny.

METODIKA


U 30 pacientek s histologickým nálezem high grade DCIS v punkční biopsii, která byla indikována pro nález suspektních mikrokalcifikací na mamogramu, byla provedena excize suspektního ložiska a současně biopsie sentinelové uzliny. High grade DCIS byl definován jako grading G3. Biopsie sentinelové uzliny byla provedena pomocí detekce radionuklidem a patentovou modří. Použit byl koloid značený 99mTc aplikovaný v dávce aktivity 50–100 MBq v objemu 1–4 ml. Jako intravitální barvivo bylo použito Patent Blue V SODIUM fy. Guerbet. Sentinelové uzliny nebyly vyšetřeny peroperačně. V definitivním zpracování bylo použito barvení hematoxilin-eozinem a imunohistochemické metody k průkazu mikrometastáz.

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY


Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.


DISKUSE


Celkově byly identifikovány pozitivní sentinelové uzliny pouze u čtyř pacientek. U tří z nich byl v definitivním histologickém nálezu invazivní karcinom. Pacientka s DCIS a pozitivní sentinelovou uzlinou neměla nepříznivé prognostické znaky (ER +, PR +, c-erb –).
U 12 pacientek (40 %) byl v definitivní histologii popsán invazivní duktální karcinom. Snaha získat lem zdravé tkáně 1 cm, jak je doporučeno Silversteinem k snížení výskytu lokálních recidiv, vedla k velkému počtu reoprací (reexcize a mastektomie), kterých bylo celkem 42. Mastektomií bylo provedeno celkem 17 (57 %). Hlavními indikacemi k mastektomii byly rozsah nálezu a přání pacientky.
Dosavadní velikost souboru vzhledem k počtu pozitivních sentinelových uzlin je statisticky obtížně hodnotitelný.

ZÁVĚR


Nález high grade DCIS v punkční biopsii, byl ve vysokém počtu případů (40 %) spojen s nálezem invazivního karcinomu prsu v definitivní histologii.
Sentinelová uzlina byla postižena ve 4 (13 %) případech.
Primární chirurgický výkon je nutné provést s dostatečným lemem zdravé tkáně, aby bylo sníženo riziko případné reexcize.
Statistické zpracování nebylo provedeno z důvodu dalšího sběru dat.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005