DEFINICE PACIENTA PRO LÉČBU CABAZITAXELEM V II. LINII LÉČBY KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 165

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Sabina Svobodová; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Východiska:

Dlouhodobě nebyla k dispozici žádná léčebná modalita pro druhou linii léčby u nemocných s progresí na a/nebo po chemoterapii založené na docetaxelu. Velmi výrazná změna v přístupu k druholiniové terapii metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty (mCRCP) nastala v posled­ním období. S nástupem nových molekul - cabazitaxel, abirateron, sipuleucel T, alpharadin, enzalutamid - došlo k výraznému benefitu pro pacienty. Mož­ností sekvenční terapie mCRCP je řada, je potřeba nejen klinických studií, ale také běžných klinických zkušeností ke stanovení té nejoptimálnější. Také pro­fil pacienta prozatím není definován.

Soubor pacientů a metody:

Prezentujeme první zkušenosti z běžné klinické praxe s podáním cabazitaxelu v léčbě mCRCP. Hodnotíme toleranci léčby, předběžnou efektivitu a snažíme se vytvořit profil nemocného, který bude mít benefit z druholiniové léčby cabazitaxelem. Ve skupině je 16 nemocných věkového rozmezí 56-84 let, s dg. adenokarcinom prostaty, s kastrační hladinou testosteronu. Docexatel byl v I. linii apliko­ván 3-26 měsíců, u 75 % nemocných probíhala léčba docetaxelem déle než 6 měsíců. Cabazitaxel byl aplikován v dávce 25 mg/m2 i.v. à 21 dní. U všech nemoc­ných byly profylakticky podány růstové faktory.

Výsledky:

Z nežádoucích účinků stupně III-IV byla zaznamenána pouze hematologická toxicita, leukopenie G III, neutropenie G III. U 9 nemocných byl histologicky stanoven Gleason score (GS) 8-9, u všech těchto nemocných byl docetaxel v I. linii podáván s dobrou odpovědí déle než 6 měsíců (6-11). Následná terapie cabazitaxelem v této podskupině probíhala prozatím 3-15 měsíců s poklesem PSA o více než 50 %, tj. parciální remise u 5 nemocných. Z celkového počtu 16 léčených v době hodnocení zemřeli pouze 3 nemocní, u všech se jednalo o postižení viscerálních or­gánů a lymfatických uzlin.

Závěr:

Z prvních klinických zkušeností můžeme potvrdit benefit z léčby cabazitaxelem u nemocných s mCRCP s progresí po léčbě docetaxelem v I. linii. Tolerance léčby je velmi dobrá. Cabazitaxel dle našich prvních klinických zkušeností prokázal dobrý efekt v II. linii léčby u nemocných s GS > 7 a u nemocných s dobrou dlouhodobou odpovědí na léčbu docetaxelem v I. linii CRCP.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013