Dejme seznamu akreditovaných pracovišť pro poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České republice jasný legislativní rámec

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace onkologické péče a komunikace s veřejností

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.

Úvod
Záměrem screeningu nádorů prsu v České republice je zaručit ženám kvalifikovaná preventivní vyšetření na pracovištích naplňujících kritéria moderní specializované a integrované mamární diagnostiky, splňující podmínky kvality, kontinuity a hodnotitelnosti dosahovaných výsledků. Akreditovaná pracoviště jsou v časovém odstupu kontrolována a posuzována, prováděn je také datový audit s vyhodnocením a rozhodnutím o udělení reakreditace. Součástí jsou zároveň výsledky kontrolní a revizní činnosti prováděné revizními lékaři zdravotních pojišťoven. Nejsou-li požadované podmínky k udělení reakreditace splněny, především pak z pohledu zajištění kvality poskytované péče pojištěnci, nemělo by pracoviště screeningové mamografie provádět a zdravotní pojišťovně výkony k finanční úhradě dále vykazovat.

Metodika a charakteristika souboru
Vykazování výkonů mamografie u 214 žen v období r. 2004 jedním ze smluvních partnerů HZP u kterého byla v roce 2003 Ministerstvem zdravotnictví ČR zrušena akreditace opravňující radiodiagnostické pracoviště provádět mamografický screening, se stalo podnětem pro kontrolu s cílem zjistit, zda není prováděn skrytý-oportunní screening.

Výsledky
U všech žen byl vykazován a zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení uhrazen kód 89 179 (mamografie nebo duktografie nebo pneumocystografie). : Kód 89 221 určený pro sreeningovou mamografii pracovištěm ve sledovaném období pojišťovně již vykazován nebyl, navíc po informaci Ministerstva zdravotnictví o ukončení akreditace k příslušnému datu byl pojišťovnou z pasportizace zdravotnického zařízení vyřazen. Indikace k provedení mamografie (četnost od nejvyššího k nejnižšímu zastoupení podle MKN-10) představovaly N60-nezhoubné dysplazie prsu:, N64-jiná onemocnění prsu:, Z01-jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží:, C50-zhoubný novotvar prsu:, N95-Menopauzální a klimakterické stavy žen, : D24-nezhoubné novotvary prsu: a N63-neurčitá bulka v prsu:. V souvislosti s dg. N95-Menopauzální a klimakterické stavy žen:, u čtyř z deseti ve věku od 49 – 63 let a třiceti pěti ve věku od 51 – 65 let v souvislosti s Dg. Z01.6-Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží:, se jednalo o tzv. „prvozáchyt“. Kontrolou dokumentace bylo zjištěno, že 45 žen, které představovaly 21% podíl všech vyšetřených bylo bezpříznakových. K vyšetření byly indikované s Dg. Z01 a N95, převážně z ambulance gynekologa, v rámci provedené preventivní prohlídky, či cílem zajistit pojištěnkám hormonální substituci.
Kontrola zdravotní pojišťovny prokázala, že pracoviště provádělo skrytý-oportunní screening.

Závěr
Chceme-li pojištěnkám v uvedené souvislosti skutečně zajistit kvalitní poskytování péče a zároveň podpořit kontrolu v uplatňování sankcí vůči porušované disciplíně chování poskytovatele, je jedním z možných řešení doporučení dát seznamu akreditovaných pracovišť určených MZ k provádění mamárního screeningu jasný legislativní rámec.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006