Derivace moče po exenteraci pánve.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVII. Rekonstrukční onkourologie

Číslo abstraktu: 238

Autoři: MUDr. Jiří Bárta; MUDr. Zdeněk Gilbert; MUDr. Marek Krolupper; Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.

Úvod
Exenterační výkony v pánvi prováděné pro pokročilé nádory střeva nebo ženských orgánů si často vyžadují účast urologa, který zajišťuje derivaci moče. Exenterace je rozsáhlý výkon s odstraněním rekta, měchýře, pánevního peritonea, lymfatických uzlin, dělohy a adnex, event. pochvy a vulvy, nebo prostaty a semenných váčků u muže.

Materiál a metodika
Na chirurgické klinice FN Bulovka jsou exenterační výkony v pánvi kombinovány s hypertermickou laváží cytostatiky. Laváž trvá devadesát minut a používá se Mitomycin, Carboplatina, Cispaltina nebo 5 fluorouracil podle typu nádoru. Cílem laváže je odstranit mikroskopická residuální ložiska nádoru a snížit riziko implantačních metastáz. Metoda má uspokojivý účinek z hlediska onkologického, 46,8% nemocných přežívá čtyři roky po výkonu. Rozsáhlý výkon a cytostatická laváž limitují rekonstrukční část operace. Pro derivaci moče jsme proto zvolili ileální nebo sigmoideální konduit. Ileální konduit použijeme, pokud je při exentaraci resekováno ileum. Ke konstrukci sigmoideálního konduitu využíváme distální úsek esovité kličky. Močovody anastomózujeme Wallaceho technikou na aborální konec sigmoidea, tedy antiperistalticky. Kožní stomii pro moč i stolici pak vytváříme založením dvouhlavňové kolostomie sigmoidea 10-15 cm orálně nad anastomózou močovodů.

Výsledky
Celkem jsme ošetřili 48 nemocných po exenteraci pánve, u 34 z nich byla provedena cytostatická laváž. U 11 nemocných jsme použili ileální konduit, u 37 sigmoideální konduit.
U 3 nemocných byla časnou pooperační komplikací dehiscence ureterosigmoideální anastomózy a u 1 nemocného nekróza distálních močovodů.

Závěr
Derivace sigmoideálním konduitem se osvědčila po rozsáhlých několikahodinových exenteračních výkonech v pánvi. Rekonstrukční operace jsou omezeny účinky cytostatické laváže, rozsáhlá preparace močovodů hrozí devitalizací. U řady nemocných předcházely exenteraci jiné operační výkony, 40 % nemocných bylo před exenterací ozařováno.

Proto volíme nekomplikovaný způsob derivace, který nemocného nezatěžuje další resekcí střeva.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008