Detekce markerů nádorových kmenových buněk u osteosarkomu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 049

Autoři: doc.RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.; prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.; Mgr. Tomáš Loja, Ph.D.; RNDr. Petr Chlapek, Dis. Ph.D.; MUDr. Iva Zambo; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Studiu nádorových kmenových buněk (cancer stem cells, CSCs), které jsou některými autory alternativně označovány jako TICs = tumor initiating cells, v různých typech nádorové tkáně je v posledních letech věnována značná pozornost, a to na úrovni základního i aplikovaného výzkumu. Je evidentní, že CSCs hrají klíčovou roli v procesech iniciace nádoru, progrese nádorového onemocnění i metastázování a proto představují významný cíl protinádorové terapie. CSCs byly nejprve popsány u různých typů leukémie, později však byly identifikovány i v některých typech solidních nádorů převážně u dospělých pacientů: jednalo se o nádory CNS, karcinom prsu, karcinom prostaty, resp. maligní melanom. CSCs z různých histogenetických typů lidských malignit se ve svých specifických markerech navzájem odlišují, spektra těchto markerů pro jednotlivé typy nádorů jsou však známa.

V naší studii jsme se zaměřili na specifický průkaz dvou významných markerů nádorových kmenových buněk-proteinu třídy VI intermediárních filament nestinu a membránového antigenu CD133, jejichž společná exprese, tedy fenotyp Nes+/CD133+, byla původně považována za specifický marker CSCs neurogenních nádorů. Recentní publikace však dokumentují výskyt těchto buněk i u dalších typů solidních nádorů, konkrétně u maligního melanomu. Exprese nestinu byla detekována imunohistochemicky na tkáňových řezech souboru celkem 18 pacientů s diagnózou osteosarkom, přičemž jako vnitřní kontrola kvality preparátu sloužily nestin-pozitivní endotelie. Dosažené výsledky prokázaly, že nádorové buňky s fenotypem Nes+ se vyskytují ve většině hodnocených preparátů, přestože četnost jejich zastoupení i stupeň imunoreaktivity se mohou v jednotlivých preparátech výrazně lišit. Pouze u 2 pacientů z vyšetřovaného souboru nebyly Nes+ nádorové buňky detekovány. Následně byla provedena i detekce antigenu CD133, která potvrdila, že v hodnocených osteosarkomech lze detekovat buňky exprimující tento marker nádorových kmenových buněk.

Výsledky získané na tkáňových řezech byly následně verifikovány imunocytochemicky na osteosarkomových buněčných liniích, které byly v naší laboratoři derivovány z příslušných nádorů od pacientů dětského věku-jednalo se o krátkodobou kulturu OSA-01 a o permanentní buněčné linie OSA-02, OSA-03 a OSA-04. Jako kontrola byla používána standardní sbírková osteosarkomová linie Saos-2. Výsledky získané na těchto liniích jednoznačně korelovaly s původními nálezy na tkáňových řezech fenotyp Nes+/CD133+ byl detekován u linií OSA-01, OSA-02 a OSA-03 i u kontrolní linie Saos2. Naproti tomu linie OSA-04 vykazovala fenotyp Nes-/CD133, což odpovídá i negativnímu nálezu na příslušných tkáňových řezech z tohoto nádoru.

Lze shrnout, že uvedené nálezy nepochybně dokumentují výskyt buněk s fenotypovými markery odpovídajícími nádorovým kmenovým buňkám v osteosarkomech u dospělých pacientů i u pacientů dětského věku. Náš další výzkum proto bude zaměřen na detailnější studium dalších specifických markerů ve vztahu k expresi Nes/CD133 i vzhledem ke klinickému průběhu onemocnění.


Práce byla podpořena granty VZMSM 0021622415 a IGA NR91254/2006.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008