Detekce metylace MGMT genu jako prediktivní faktor léčby gliomů alkylačními činidly.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: 12. Molekulární metody v diagnostice zhoubných nádorů

Číslo abstraktu: 057

Autoři: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Metylace DNA je globálním, epigenetickým mechanismem řízení genové exprese. V nádorových buňkách dochází ke třem změnám metylace: hypometylace (na globální úrovni genomu), hypermetylace (u promotorových CpG ostrůvků tumor-supresorových genů) a ztráta imprintingu. Metylaci DNA lze vedle intragenové mutace a ztráty heterozygozity považovat za třetí cestu inaktivace tumor-supresorových genů v genezi nádorového onemocnění. O-6-methylguanine-DNA methyltransferáza (MGMT) je reparační enzym, zodpovědný za odstranění metylačních aduktů guaninu. Hypermetylace CpG ostrůvku MGMT vede ke snížení exprese MGMT, a tím jednak k akumulaci mutací G na A, jednak ke zvýšení citlivosti nádoru k alkylujícím látkám. Je prokázané, že hypermetylace CpG ostrůvku MGMT je asociována s lepším přežitím pacientů s gliomem, léčených alkylujícími látkami. V tomto sdělení prezentujeme pilotní výsledky vyšetření úrovně metylace CpG ostrůvku MGMT u pacientů s gliomem. Detekce metylace byla provedena chemickou změnou, následovanou PCR: působením bisulfitu se nemetylovaný cytozin deaminuje na uracil, zatímco metylovaný cytozin je chráněn, což umožňuje použít metylačně-specifickou kvantitativní PCR s exonukleázovou TaqMan sondou. Práce na tomto projektu je podporována grantem MSM6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007