Detekce neobvyklé mutace nádorového supresoru p53 u Burkittova lymfomu: duplikace 30 pb.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 018p

Autoři: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.; Mgr. Diana Grochová; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Mojmír Moulis; Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.; RNDr. Barbora Ravčuková; RNDr. Iva Falková; MUDr. Jana Vaňková; MUDr. Ingrid Vášová

Burkittovy lymfomy (BL) patří k rychle rostoucím vysoce agresivním nehodgkinským lymfomům (NHL). Představují asi 1 až 2% lymfomů dospělé populace v západní Evropě a Spojených státech. Charakteristickým molekulárním markerem BL je vysoká exprese protoonkogenu c-myc, která je nejčastěji důsledkem translokace t(8;14)(q24;q32), méně často translokace t(2;8)(p12;q24) nebo t(8;22)(q24;q11). K dalším genetickým změnám často detekovaným u BL patří aberace nádorového supresoru p53. Nádorový supresor p53 je sekvenčně specifický transkripční faktor, který se váže na DNA a řídí expresi mnoha svých cílových genů jako odpověď na buněčný stres. Pro analýzu aberací p53 lze použít několik různých metod, například imunohistochemickou analýzu, imunobloting, sekvenování DNA, fluorescenční in situ hybridizaci a také funkční analýzu separovaných alel v kvasinkách (FASAY). Všechny tyto metody jsme použili u prezentovaného případu BL k podrobné analýze p53. Třiapadesátiletý muž byl operován v dubnu 2006 s podezřením na difúzní velkobuněčný B-lymfom s rozsáhlým postižením břicha, žaludku, okolních uzlin a tkání, kostní dřeně a CNS. Diagnóza byla uzavřena jako Burkittův lymfom, klinické stadium IVB, s pozitivitou t(8;14) detekovanou fluorescenční in situ hybridizací. Intenzivní léčbou kombinovanou imunochemoterapií bylo dosaženo kompletní remise, která trvá dosud. V nádorové tkáni pacienta jsme imunohistochemickou analýzou s využitím monoklonální protilátky DO-7 detekovali vysokou hladinu proteinu p53 v buněčných jádrech. Pomocí imunoblotingu s využitím monoklonální protilátky DO-1 jsme potvrdili vysokou hladinu proteinu p53 a zjistili jsme, že molekulová hmotnost proteinu p53 tvořeného nádorovými buňkami je větší než molekulová hmotnost standardní varianty p53. Také molekulová hmotnost produktu PCR, kterou byla amplifikována cDNA p53 připravená z nádorové tkáně, byla vyšší než molekulová hmotnost amplifikátu standardní p53. Funkční analýza v kvasinkách jednoznačně prokázala expresi transaktivačně nefunkční varianty p53, přičemž kvasinkové kolonie vykazovaly velmi neobvyklý fenotyp. Sekvenováním cDNA připravené z nádorové tkáně jsme v genu p53 detekovali duplikaci 30 pb vloženou do kodónu 87. Fluorescenční in situ hybridizace neprokázala deleci p53 specifického lokusu 17p13.


Práce je podporována grantem NR/9305-3 IGA MZ ČR a MSM 0021622415

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007