DETEKCE PŘESTAVBY EML4/ALK METODOU RT-PCR U PACIENTŮ S NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC (NSCLC)

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 130

Autoři: Mgr. Blanka Robešová, CSc.; Mgr. Monika Bajerová; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Mojmír Moulis; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Východiska:

Crizotinib je nový inhibitor tyrozinkináz ALK (kináza anaplastického lymfomu) zařazovaný v terapii pacientů s NSCLC. Prediktorem odpovědi na léčbu je přestavba genu ALK. Nejčastější u NSCLC je fúze EML4/ALK (echinoderm microtubule associated protein like 4) s frekvencí výskytu kolem 5 %. Stan­dardní metodou pro detekci EML4/ALK je FISH (fluorescent in situ hybridization) nebo imunohistochemická analýza (IHC). Možností je i metoda RT-PCR (re­verzně transkripční PCR). Naše pracoviště ověřovalo vhodnost metody RT-PCR pro záchyt tří nejčastějších (85 %) variant EML4/ALK u NSCLC.

Materiál a me­tody:

RNA byla izolovaná z fixované nádorové tkáně (FFPE) po morfologické konfirmaci pomocí RNeasy FFPE Kit (Qiagen). Pro přepis RNA do cDNA byla použita SuperScript™ II Reverse Transcriptase (Invitrogen). Specifické RT-PCR reakce byly navrženy pro detekci variant 1, 2 a 3 přestavby EML4/ALK genu. Amplikony (100-191 pb) byly detekovány elektroforeticky. Pro ověření zlomové oblasti EML4/ALK bylo použito přímé sekvenování.

Výsledky:

Bylo testováno 32 pacientů s NSCLC bez mutace v genu EGFR. V 19 případech se jednalo o adenokarcinom, v 10 případech o spinocelulární karcinom a u 3 pacientů o blíže ne­specifikovaný NSCLC (NOS). U 21 pacientů nebyla přestavba EML4/ALK zachycena, 11 pacientů (34 %) bylo pozitivních. Detekovali jsme variantu 1 u 6/19 ade­nokarcinomů, 2/10 spinocelulárních karcinomů a 1/3 NSCLC NOS a variantu 3 u 2/19 adenokarcinomů. Přestavba typu varianty 2 nebyla detekována.

Závěr:

Byla ověřena vhodnost metody RT-PCR pro analýzu přestavby EML4/ALK u pacientů s NSCLC. Při vhodně navržených primerech lze metodu použít i v přípa­dech RNA fragmentované vlivem formaldehydové fixace tkáně. Metoda RT-PCR pro záchyt EML4/ALK varianty 1, 2 a 3 je vysoce senzitivní a specifická, výsle­dek je možno ověřit přímou sekvenací. Metoda může být použita jako doplněk standardního hodnocení přestaveb EML4/ALK metodou FISH a IHC. Ve shodě s vyšší citlivostí metody RT-PCR vzhledem k FISH byl zachycen vyšší podíl pozitivit EML4/ALK.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013