Detekce progrese kolorektálního karcinomu: genetické a epigenetické profilování primárního tumoru, mikrometastáz a vzdálených metastáz

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 009

Autoři: A. Uhrová-Mészárosová; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; Barbora Belšánová; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; MUDr. Jakub Štefka; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Sporadický kolorektální karcinom vykazuje díky zavedení sekundárních screeningových programů vysokou frekvenci primárních záchytů. Primární nádor bývá však i přes chirurgické řešení často následován progresí do lymfatických uzlin a vznikem vzdálených metastáz. Udává se, že tato generalizace nejčastěji nastává v průběhu prvních 5ti let od výskytu primárního ložiska v důsledku volného šíření nádorových buněk a zakládání mikrometastáz.

Specifickým znakem tohoto typu nádoru jsou charakteristické změny na úrovni DNA sekvence (bodové mutace, mikrosatelitní nestabilita, alelické ztráty, atd.). V poslední době byly kromě těchto genetických změn popsány i další změny, tentokrát na úrovni DNA-metylace (epigenetické). Předpokládá se, že genetické i epigenetické charakteristiky primárního tumoru jsou přenášeny do vzdálených metastáz. Monitorování reziduální nemoci založené na detekci profilu primárního ložiska v cirkulujících nádorových buňkách tak představuje potenciálně cenný nástroj post-operačního sledování pacientů.

V příspěvku budou presentovány naše první výsledky z projektu zaměřeného na sledování vztahu mezi primárním tumorem, mikrometastatickým šířením do lokálních uzlin a vzdálenými metastázami. Sledování je prováděno na základě záchytu DNA metylací a somatických mutací v tumorózních tkáních.


Tato práce je podpořena grantem IGA MZČR č. 9809

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009