Detekce sentinelové uzliny u karcinomu vulvy. Je snižování radikality léčby přínosem ?

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě karcinomu vulvy a vaginy, standardní postupy vs. nestandardní. I.Blok: SNB a managemet léčby karcinomu vulvy

Číslo abstraktu: 032

Autoři: P. Otevřel; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Alfréd Dörr, CSc.

Snaha o individualizaci a snižování radikality operace je současnou tendencí v strategii léčby vulvárního karcinomu. Možnosti v tomto směru nabízí využití metodiky detekce sentinelové uzliny. Mapování lymfatik se již stalo součástí doporučení léčby lateralizovaných časných stadií karcinomu vulvy ( viz. guidelines pro léčbu gynekologických zhoubných nádorů v ČR z roku 2004). Ve světe probíhají na toto téma multicentrické studie.
Předmětem našeho sdělení je stručný souhrn problematiky epidemiologie, stagingu a léčby vulvárního karcinomu.
Důraz jsme kladli na možnosti zhodnocení rizikových faktorů zhoršujících prognosu. Z nich nejvýznamnější je velikost primární léze a zejména stav regionálního lymfatického systému.
Dále předkládáme přehled vývoje techniky detekce sentinelových uzlin pomocí barvení a značení radiofarmakem a uvádíme postup používaný na našem pracovišti od roku 2002. Na souboru 20 pacientek prezentujeme naše dosavadní výsledky.
Dle závěrů naší práce považujeme detekci sentinelové uzliny u vulvárního karcinomu za vysoce spolehlivou metodou, s jejímž zařazením do managementu však vyvstávají nové otázky.
Díky možnostem přesného „ultrastagingu“ sentinelové uzliny máme možnost detekovat mikrometastázy. Další management při detekované mikrometastáze je prozatím velkou neznámou. Z našich zkušeností a ve shodě s (dosud ojedinělými) literárními odkazy víme o rizicích recidiv u pacientek s mikrometastázami v SNB, které nepodstoupily adjuvantní léčbu.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006