Detekce sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XX. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 183(p264)

Autoři: MUDr. Richard Feranec; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; L. Štefániková; MUDr. Miloš Bláha; MUDr. Jaroslav Staníček

Souhrn
Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence je 30 na 100 000 a má stoupající tendenci. Hlavní léčebnou modalitou je radikální operační výkon.


Cíl studie
V souladu s trendem snižování radikality onkologických chirurgických výkonů je cílem studie zhodnotit možnosti detekce sentinelové uzliny u časných stadií karcinomu endometria s využitím hysteroskopické aplikace radiokoloidu a kombinace předoperační lymfoscintigrafie s peroperační detekcí ruční gamasondou.

Typ studie:

Prospektivní studie.


Název a sídlo pracoviště

Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53, Brno.


Soubor a metodika
Od května 2006 do ledna 2008 byl u 12 pacientek s karcinomem endometria předoperačně podán nanokoloid značený techneciem Tc99 Nanocoll (aktivita 100 MBq). Radiofarmakum společně s Patent Blau bylo aplikováno 20 Gauge jehlou pomocí hysteroskopu subendometriálně v den operace. Za 60 minut od aplikace byla u všech pacientek provedena lymfoscintigrafie. Terapeutický operační výkon následoval za 2 hodiny po podání farmaka v rozsahu abdominální hysterektomie s bilaterální adnexektomií, peritoneální laváží, pánevní a v případě positivity high risk prognostických faktorů i paraaortální lymfadenektomií. V průběhu operačního výkonu byly sentinelové uzliny detekovány ruční gamasondou.


Výsledky
U 10 (83 %) z 12 pacientek dosud zařazených do studie byla identifikována alespoň jedna sentinelová lymfatická uzlina. Průměrně jsme detekovali 2 sentinelové uzliny v rozmezí 1-5.
3 z 10 (30 %) pacientek měly prokázanou sentinelovou uzlinu v paraaortální oblasti, ve všech případech v úrovni nad odstupem a. mesenterica inferior. Současný výskyt sentinelové uzliny v pánevní a paraaortální oblasti byl nalezen u 2 z 10 (20 %) případů. Senzitivita a specifia detekce metastatického postižení sentinelových lymfatických uzlin je 100 %.


Závěr
Detekce sentinelové uzliny u karcinomu endometria se jeví jako slibná metoda s potenciálem upřesnění stagingu a snižování radikality operačního výkonu. Využití hysteroskopické aplikace radiokoloidu respektuje anatomické souvislosti a přirozenou drenáž endometria. Využitelná je kombinace předoperační lymfoscintigrafie a peroperační detekce pomocí ruční gamasondy.


Klíčová slova:
karcinom, endometrium, sentinelová uzlina, hysteroskopie

Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008