Diagnostické a léčebné algoritmy lokoregionální chemoterapie u jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 104

Autoři: Z. Vobořil; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; R. Vobořil; MUDr. Jindřiška Mergancová

Lokoregionální chemoterapie jater se stala důležitou léčebnou metodou při léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. I když optimální metodou léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu zůstává resekční výkon na játrech, není tento vždy proveditelný a lokoregionální chemoterapie jater představuje u mnohých nemocných nezastupitelnou léčebnou modalitu. Na chirurgické klinice v Hradci Králové provádíme implantace portkatétru do řečiště jaterní tepny od roku 1991. Následnou lokoregionální chemoterapií provádíme v posledních letech ve spolupráci s Klinikou onkologie a radioterapie FN v Hradci Králové.
Cílem předkládaného sdělení je:
 1. Seznámení s indikačními kritérii implantace portu a následné aplikace intrarteriální jaterní chemoterapie při metastázách kolorektálního karcinomu
 2. Seznámení se základními předoperačními vyšetřeními
 3. Uvedení základních principů chirurgické implantace portu
 4. Seznámení s chemoterapeutickými kůrami nejčastěji užívanými na našem pracovišti
 5. Uvedení základních principů péče o port
 6. vyhodnocení léčebných výsledků
Indikačními kritérii pro implantaci portu při metastázách kolorektálního karcinomu jater jsou:
 • postižení méně než 50% jaterního parenchymu
 • nepřítomnost jiných distančních metastáz
 • nepřítomnost lokální recidivy na střevě
 • nemocný je bez ikter, bez ascitu

Pro stanovení indikace výkonu je nutné zevrubné předoperační vyšetření klinické a laboratorní. Jeho důležitou součástí je arteriografické vyšetření coeliacké oblasti k poznání anatomických poměrů na cévním řečišti jater.
Port musí být implantován do tepenného systému zásobujícího játra tak, aby cytostatikum při lokoregionální chemoterapii bylo distribuováno do celého jaterního parenchymu.
V Hradci Králové užíváme při intraarteriální chemoterapii jater při postižení metastázami kolorektálního karcinomu 5 různých léčebných kůr. Základem je 5-fluorouracil doplněný dalšími chemoterapeutiky.
Správná péče o portsystém je důležitou součástí léčby a je předpokladem dlouhodobé průchodnosti portu a tím i možnosti dostatečně dlouhého podávání lokoregionální intraarteriální chemoterapie. Po ukončení léčebné kůry musí být celý portsystém správnou technikou propláchnut a naplněn roztokem Heparinu. Také mezi jednotlivými kůrami je nutné port proplachovat Heparinem, alespoň 1x týdně.
Stav nemocného při léčbě je sledován a pravidelně vyhodnocován. 1x týdně je odečítán krevní obraz, nádorové markery jsou odebírány 1x za měsíc. Kontrolní CT vyšetření jater je prováděno 1x za 3 měsíce. V mezidobí vyšetřujeme ještě játra ulrazvukem.
Výsledek léčby je vyhodnocován ve čtyřech stupních jako:
 • kompletní odpověď, při níž dochází k regresi až úplnému vymizení metastáz a knormalizaci CEA
 • částečnou regresi, při které dochází ke zmenšení metastáz a snížení CEA
 • stabilizovaný stav
 • metastáz a smrt nemocného

Léčba je prováděna po dobu průchodnosti portkatétru do kompletní remise event. do progrese onemocnění. Při pozitivní odpovědi na léčbu a při uzávěru portu provádíme jeho reimplantaci.
V závěru sdělení autoři seznamují přehledně s výsledky léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu pomocí lokoregionální chemoterapie na královéhradeckém pracovišti za období 1991-2002.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004