DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVACÍ METODY SARKOMŮ KOSTÍ A MĚKKÝCH TKÁNÍ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Sarcom

Téma: XI. Sarkomy

Číslo abstraktu: 118

Autoři: Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.; MUDr. Jiří Vašina; MUDr. Ivana Červinková; MUDr. Marcela Charvátová

Sarkomy kostí a měkkých tkání společně tvoří pouze 1 % všech nádorů v populaci. Maligní kostní nádory se v novorozeneckém a kojeneckém věku nevysky­tují, ve věku 2-3 roků je jejich výskyt raritní. Mezi 15. a 19. rokem však představují 7-8 % všech nově diagnostikovaných nádorů. Osteosarkom (OSA) a Ewingův sarkom (ES) tvoří dohromady 90 % všech maligních kostních nádorů u dětí a asi 60 % kostních nádorů u dospělých. Vedle nativního skiagramu má v jejich diagnostice zásadní význam MRI, kdy je důležité určit intra- a extraosální rozsah nádoru, postižení přilehlého kloubu a nervověcévního svazku i doporučení vhodného místa biopsie. MRI se provádí před biopsií, případně v průběhu léčby k hodnocení odpovědi na neoadjuvantní chemoterapii. MRI je jediná zobra­zovací metoda, která prokáže epifyzární šíření tumoru. Sarkomy měkkých tkání tvoří u dětí do 15 let věku 6-8 % všech nádorových onemocnění, u dospělých ani ne 1 % všech neoplazií. Rabdomyosarkom (RMS) je u dětí nejčastější malignitou měkkých tkání, tvoří > 50 % těchto nádorů. U dospělých se RMS vysky­tuje raritně, převažují nonRMS. Z dostupných vyšetřovacích metod se někdy využívá nativních skiagramů, sonografie (SG) a vyšetření MRI. Nativní skiagram je vhodný pro upřesnění lokalizace palpovatelné rezistence nebo masy, k diferencování kalcifikací. SG nás informuje o tom, zda je tumor cystický nebo solidní. SG vyšetření po aplikaci kontrastní látky intravenózně zatím není v naší republice u dětí povoleno (tzv. CEUS, contrast enhancement sohography). U dospě­lých se tato metoda obecně již používá, v diagnostice sarkomů však chybí zkušenosti. MRI je vysoce senzitivní, ale nespecifická, přesně vymezí rozsah pato­logického procesu. Většina nádorů měkkých tkání má uniformní vzhled, mají prodloužené T1 i T2 relaxační časy. Ke stanovení histologického nálezu je nutná biopsie. Vyšetření MRI plně nahradilo u nádorů měkkých tkání dětí vyšetření výpočetní tomografií (CT). U dospělých se CT používá v diagnostice sarkomů v oblasti hrudníku a břicha, u končetinových sarkomů lépe MRI. Hybridní metoda PET/CT kombinuje vysoce senzitivní zobrazení metabolizmu radiofarmaka a detailní strukturální informaci CT. Pomocí FDG-PET lze prokázat hypermetabolické fokusy. PET/CT nepatří zatím u sarkomů mezi standardní diagnostická vy­šetření. Vyjma stanovení předléčebného rozsahu onemocnění lze použít především ke zhodnocení odpovědi metabolické aktivity neoplazie v průběhu a po neoadjuvantní chemoterapii, především u ES, RMS, OSA. Může hrát roli při plánování strategie další léčby, detekci recidivy nádoru a detekci kostních i měkkotkáňových metastáz.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013