DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVACÍ METODY VE SLEDOVÁNÍ EFEKTU NEOADJUVANTNÍ CHEMOTERAPIE KARCINOMU PRSU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 066

Autoři: MUDr. Monika Schneiderová

Východiska:

Neoadjuvantní chemoterapie (NCHT) je stále častěji nasazena u lokálně pokročilého karcinomu prsu s cílem záchovné operace prsu po zmen­šení nádoru. To klade požadavky na diagnostické metody. Vedle základní detekce nádoru prsu musí zobrazit změny nádoru během NCHT a stanovit jeho re­ziduum.

Cíl:

Lze definovat tři základní otázky: 1) diagnostická metoda, 2) časový rozvrh vyšetření, 3) označení nádoru. Mamografie (MG) je základní meto­dou mamární diagnostiky. Ve většině má dostatečnou výtěžnost i pro sledování efektu NCHT. Limitace má v terénu denzní mléčné žlázy. Při regresi se nádor může stát v MG zcela „neviditelným", to ale nemusí znamenat kompletní regresi, jen sumaci s okolní žlázovou strukturou, a jiná metoda (UZ, MRI) nádor de­tekuje. Problematiku dokresluje zavedení nové kategorie v systému hodnocení MG obrazu BI-RADS (ACR). Kategorii „BI-RADS 6: Známá malignita", kdy v MG nejsou známky malignity, ale nádor je v prsu přítomen (byl histologicky potvrzen a nebyl operován). Limitující je pro MG i odlišit viabilní reziduum nádoru a dystrofické změny po terapii. Změny po terapii mohou imitovat i falešnou progresi (nové mikrokalcifikace imitují přítomnost DCIS). Ultrazvukové (UZ) vy­šetření má v detekci rezidua nádoru v denzní žláze vyšší senzitivitu než MG. Stanovení viabilní a dystrofické tkáně je i zde limitující. Magnetická rezonance (MR) prsu má jinou podstatu zobrazení, kterou je detekce patologického sycení, ne detekce tumoru a změny struktury. MRI je nezávislá na denzitě žlázy a ve většině změnách po terapii. Proti MG a UZ detekuje i jiné formy regrese než jen změnu velikosti tumoru. Změna kinetiky patologického sycení dává mož­nost hodnotit konečný efekt NCHT i časné změny ve smyslu hodnocení responder/nonresponder NCHT. Časový rozvrh vyšetření: Jsou nutná minimálně dvě vyšetření, před léčbou a po léčbě. V případě detekce časného efektu NCHT je nutné minimálně jedno další vyšetření, nejčastěji po 2. dávce NCHT. Označení nádoru je při předpokladu záchovné operace prsu zásadní. Je nutné značení na počátku terapie, pro případ kompletní regrese. Jak značit, je velmi diskuto­vaná otázka bez jednoznačné odpovědi. Vedle klasické metody značení okrajů nádorů s následnou operací „v rozsahu původního nádoru" se diskutuje mož­nost značení centra nádoru s následnou operací v rozsahu rezidua nádoru nebo bezpečných okrajů kolem značky při kompletní regresi.

Závěr:

MRI vykazuje v hodnocení reziduální choroby proti MG a UZ nejvyšší senzitivitu a přesnost v korelaci s finální histologií, i zde jsou však jisté limitace ve smyslu nad- i pod­hodnocení rezidua nádoru.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013