DIAGNOSTIKA KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTŘEDNICTVÍM SONOGARFIE A SW ELASTOGRAFIE

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XVIII. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

Číslo abstraktu: XVIII/ 40

Autoři: MUDr. Karel Starý

Nález uzlu ve štítné žláze je považován za běžný. Incidence významně stoupá s věkem. Při ultrazvukovém vyšetření nacházíme uzel u více než 50 % lidí starších 65 let. Riziko malignity přitom nijak nesouvisí s velikostí uzlu. Někteří autoři uvádějí nutnost provedení aspirační cytologie u všech uzlů, u kterých je to technicky možné. Klasifikace dle Bethesda systému dává jasná pravidla pro komunikaci mezi cytopatologem a klinikem. Biologická povaha však není určena cytologickým vyšetřením zcela spolehlivě a nález tzv. benigního uzlu nás nezbavuje povinnosti pečlivého sledování velikosti i charakteru uzlu v čase. Existují určitá sonografická kritéria suspektního uzlu, senzitivita i specificita těchto znaků však není příliš vysoká. Elastografie je relativně nová metoda, která umožňuje hodnocení tuhosti (elasticity) tkáně. Vycházíme přitom z předpokladu, že tuhost uzlu je vázána na jeho biologickou povahu. Shear wave elastografie (SWE) je v současné době poslední generací metody a je předmětem řady studií, které přinášejí slibné výsledky. SWE je velmi jednoduše reprodukovatelná a není tolik závislá na zkušenostech vyšetřujícího. V reálném čase se dynamicky vytváří barevně kódovaná mapa elasticity, ve které je každý „bod“ samostatně kalkulován, a získáme tak údaj o elasticitě (kPa) v libovolném měřeném okrsku. Přínos elastografie je nadále zkoumán a postavení metody v diagnostickém algoritmu tyreoidálního uzlu není doposud přesně určeno. Výsledky ukazují efektivní využití metody při výběru podezřelých uzlů k cytologickému vyšetření a k cílení punkce u větších nehomogenních uzlů.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015