DIAGNOSTIKA, KLASIFIKACE A LÉČBA PREKANCERÓZ VULVY A POCHVY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 260

Autoři: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Veronika Bláhová; MUDr. Gabriel Jelenek; MUDr. Adam Zobač

Východiska:

Pro prekancerózy vulvy a pochvy se používá společný termín – vulvární (VIN) nebo vaginální (VaIN) intraepiteliální neoplazie. Práce se zabývá výskytem, epidemiologií, diagnostikou a léčbou uvedených lézí. Prekanceróza je morfologicky definovaná afekce předcházející vzniku maligního nádoru. Společným znakem lézí je zvýšená proliferace buněk a buněčné atypie postihující epiteliální výstelku v různém rozsahu, avšak bez porušení bazální membrány. Dle stupně abnormalit se obecně dělí na low- a high-grade intraepiteliální léze. Prekancerózy dolního genitálního traktu – vulvy, vaginy a cervixu – mají společné rizikové faktory i mechanizmus vzniku. Toto vzájemné etiologické propojení vystihuje termín „neoplastický syndrom dolního genitálního traktu“. Hlavním rizikovým faktorem pro jeho vznik je dlouhodobě přetrvávající infekce rizikovými genotypy lidských papilomavirů (HR HPV – high-risk human papillomavirus). Vývoj terminologie pro prekancerózní léze vulvy prodělává dlouhý vývoj, který stále není u konce. V současnosti je používána klasifi- kace doporučená Mezinárodní společností pro studium nemocí vulvy v roce 2004. Klasifikace dělí VIN do dvou skupin podle vztahu ke spinocelulárnímu karcinomu: 1) klasická – nediferencovaná – UVIN; varianty: kondylomatózní, bazaloidní, smíšená; jedná se o HPV pozitivní léze; UVIN může po dlouhou dobu přetrvávat a její progrese do invazivního karcinomu je relativně nízká; 2) simplexní – diferencovaná – DVIN; léze jsou HPV negativní, často pozorujeme přítomnost dermatóz – lichen sclerosus. Tento typ lézí má mnohem agresivnější chování. Rozhodující metodou pro diagnostiku je  bioptická verifikace (punch  biopsie, excize). Při pozitivní histologické verifikaci je metodou volby léčba chirurgická. U multifokálních lézí lze užít laserovou ablaci. Kryodestrukční metody nejsou doporučovány. Alternativou chirurgické léčby je aplikace 5% imiquimodu v krému nebo 5-fluorouracilu v masti. VaIN náleží k dlaždicovým poševním prekancerózám. Rizikovým faktorem je perzistence infekce HPV. Do skupiny nedlaždicových prekanceróz pochvy patří vaginální adenóza. Všechny VaIN high-grade léze a vaginální adenóza vyžadují léčbu. Základní terapeutickou modalitou jsou excizní a ablativní chirurgické metody. U mladých pacientek lze zvážit metodu laserové vaporizace. Z konzervativních postupů lze využít lokální aplikaci 5% 5-fluorouracilového krému nebo 5% imiquimodu.

Závěr:

Prekancerózy vulvy a pochvy představují díky své lokalizaci dobře přístupné přednádorové stavy s možností efektivní časné léčby.

Tato práce byla podporována RECAMO CZ.1.05/ 2.1.00/ 03.0101.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014