Diagnostika lymfomů podle WHO klasifikace

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Maligní lymfomy a leukémie

Číslo abstraktu: 124

Autoři: MUDr. Jan Soukup, Ph.D.; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D.; P. Manďáková; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Shrnujeme obecné postupy v diagnostice lymfomů podle WHO klasifikace (Pathology and Genetics of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues) vydané v roce 2001. Základním principem této obecně přijaté klasifikace je kombinace morfologické diagnostiky s klinickým obrazem a molekulárně genetickým profilem.
Zvláštní pozornost proto věnujeme jednak spolupráci mezi chirurgem, patologem a onkologem, jednak laboratorním metodám (imunohistochemie, průtoková cytometrie, FISH, PCR). Na několika ilustrativních příkladech vybraných z registru lymfomů na našem ústavu demonstrujeme ukázky klíčových metod.
WHO klasifikace lymfomů diskutuje i strategii odběru vzorků, které mohou významně ovlivnit výslednou diagnózu. Při odběrech má zásadní význam:
  1. zajištění reprezentativního materiálu pro morfologickou diagnózu před zahájením léčby, a to často i za cenu opakovaných odběrů a náročnější operativy.
  2. zajištění materiálu pro speciální laboratorní metody. Významný je odběr nativní tkáně pro vyšetření průtokovou cytometrií a zmražený vzorek pro PCR.

Současná diagnostika lymfomů vyžaduje týmovou práci specialistů různých laboratorních odvětví. V některých případech plně dostačuje klasické morfologické vyšetření a imunofenotypizace na histologickém skle, jindy je strategicky důležité vyšetření průtokovou cytometrií nebo použití molekulárních nástrojů. Kombinací metod se zvyšuje přesnost a vypovídající hodnota vyšetření nejen ve vztahu k vlastní iniciální diagnóze, ale také při sledování nemocných v průběhu terapie. Za klíčové považujeme dobrou souhru mezi všemi odborníky laboratorního traktu, kteří v ideální situaci reprezentují jedno pracoviště zodpovídající klinickému partnerovi za diagnostický výstup.

Podporováno výzkumným záměrem VZ FNM 000 00064 203.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004