DIAGNOSTIKA PSEUDOPROGRESE RECIDIVY METASTÁZY MOZKU – KAZUISTIKA

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXIV/ 339

Autoři: MUDr. George Hanoun; MUDr. Václav Vybíhal

Východiska:

 Cytoredukce, radioterapie a chemoterapie patří ke standardům léčby nádoru mozku. Tzv. pseudoprogrese mozkových nádorů se nejčastěji vyskytuje v období 2–6 měsíců po ukončení adjuvantní chemoradioterapie. Pseudoprogrese vzniká na základě nekrózy nádoru, zánětu a edému v okolí, a to důsledkem postradiačního poškození endotelu cév a změnou její permeability. Výsledkem je sycení po podání kontrastní látky v MR a CT obraze. Pseudoprogrese se vyskytuje až ve 20 % případů progredujícího onemocnění a často probíhá asymptomaticky, pacienti nevyžadují další léčbu. Přibližně u jedné třetiny pacientů je pseudoprogrese symptomatická a vyžaduje terapii kortikosteroidy. Časté MR kontroly jsou obvykle nezbytné k detekci změn, které by mohly svědčit pro progresi tumoru. Časné odlišení mezi recidivou tumoru (progrese) a změnami v souvislosti s onkologickou léčbou (pseudoprogrese) je stále problematické s využitím konvenčních zobrazovacích metod. PET nebo některé pokročilé MR metody umožní brzkou neinvazivní diagnózu recidivy tumoru s potenciálem včasného terapeutického zásahu.

Popis případu:

Pacientka, 57letá žena, byla operována ve svých 39 letech pro invazivní duktální karcinom pravého prsu, kdy podstoupila parciální mastektomii s disekcí lymfatických uzlin v oblasti pravé axily. Následovala adjuvantní radioterapie na oblast prsu a regionálních lymfatických uzlin a také adjuvantní chemoterapie. Po sedmi letech byla provedena totální resekce metastázy karcinomu prsu lokalizované v levém frontálním laloku. O rok později byla pro suspektní recidivu metastatického procesu ve stejné lokalizaci reoperována, ale jednalo se o pseudoprogresi. Po dalších čtyřech letech byly diagnostikovány dvě drobné metastázy, které byly ošetřeny pomocí stereotaktické radiochirurgie (LINAC). Zatímco jedna z metastáz regredovala, druhá v průběhu času postupně progredovala a sytila se po podání kontrastní látky. Ani na PET, ani na perfuzním MR nebyla potvrzena recidiva nádoru. Na další kontrole pomocí MR začalo ložisko regredovat.

Závěr:

 Rozlišení pseudoprogrese nádoru a recidivy nádoru může být někdy obtížné vzhledem k atypickému průběhu i nálezu na standardním vyšetření MR. Provedení PET nebo perfuzní MR a pečlivé sledování může hrát zásadní roli v indikaci pacientky k neurochirurgickému výkonu.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015