DIAGNOSTIKA RECIDIV SUPERFICIÁLNÍHO UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře I.

Číslo abstraktu: 004

Autoři: Miroslav Záleský; M. Zachoval; Michael Urban; J. Křemen; Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.; MUDr. Martin Lukeš

CÍL
Srovnání výsledků stanovení exprese mRNA katalytické podjednotky telomerázy (hTERT) v moči a výplachu z močového měchýře a výsledků cytologie u pacientů s anamnézou superficiálního uroteliálního karcinomu močového měchýře (UKMM) a kontrol.

METODA
Metodou RT-PCR byla kvalitativně vyhodnocena exprese mRNA hTERT v moči a výplachu z močového měchýře u 61 pacientů. 53 pacientů bylo dispenzarizováno pro superficiální UKMM a 8 pacientů (3 s BHP, 3 s recidivující cystitis a 2 se stres. inkontinencí) tvořilo kontrolní skupinu. U všech pacientů bylo provedeno cytologické vyšetření moče a výplachu z močového měchýře a cystoskopické vyšetření. U pacientů se suspektním cystoskopickým nálezem byla provedena transuretrání resekce s histologickým vyšetřením.Výsledky testů exprese mRNA hTERT a cytologie byly porovnány s výsledkem cystoskopického a případně bioptického vyšetření močového měchýře.

VÝSLEDKY
Z 53 pacientů s anamnézou UKMM byla u 14 histologicky potvrze- na recidiva UKMM (8krát G1, 4krát G2 a 2krát G3). Srovnání senzitivity a specificity stanovení hTETR a cytologie je uvedeno v tabulce.S výjimkou exprese mRNA hTERT stanovené ve výplachu močové ho měchýře nedosahuje žádné vyšetření uvedené v tabulce statistické významnosti. Exprese telomerázy stanovená z výplachové tekutiny je statisticky signifikantní a to na 1 % hladině statistické významnosti (p < 0,01).

ZÁVĚR
Studie ukázala, že z výše uvedených vyšetření pouze stanovení exprese hTERT ve výplachové tekutině bylo statisticky signifikantní při diagnostice superficiálního UKMM.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2006