Diagnóza nádorů varlat – od prvních příznaků k návštěvě lékaře.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 232p

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Jana Čejková; MUDr. Martin Kupec; MUDr. Zuzana Donátová; MUDr. Katarína Lajbl Večeřová; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Úvod

Testikulární germinální nádory (TGN) jsou nejčastější malignitou mužů v České republice ve věku 15-35 let. V roce 2007 byla jejich incidence 9,48 případů na 100 tisíc mužů a mortalita 1,06 úmrtí na 100 tisíc mužů. Včasná diagnóza TGN by mohla snížit expozici těchto mladých pacientů agresivní chemoterapii a/nebo radioterapii a redukovat krátkodobou a dlouhodobou morbiditu a mortalitu jak na pokročilý nádor, tak na komplikace léčby. Cílem studie bylo zhodnotit dobu od vzniku příznaků do prvního vyšetření urologem a popsat její korelaci se základními klinickými parametry.

Pacienti a metody

Analyzovali jsme soubor 136 pacientů. Medián věku byl 33 let (rozsah 17-63 let). 59 (43%) pacientů mělo diagnózu seminomu a 77 (57%) mělo neseminomové nádory. Pacienti byli stratifikování podle TNM stádia a současných léčebných doporučení do následujících podskupin: lokální postižení (TNM stádium IA a IB; n= 71 [52%]), nepokročilé metastatické postižení (TNM IS, IIA a IIB; n= 35 [26%]) a pokročilé metastatické postižení (TNM stádium IIC a vyšší; n= 30 [22%]). Ve statistické analýze jsme využili neparametrické testy – Kruskal-Wallis ANOVA a mediánový test. Údaje o pacientech byly získány z databáze URANOS.

První příznak nádorové nemoci byl u 50% pacientů zvětšení varlete, u 21% pacientů bulka na varleti, u 28% pacientů bolestivost varlete a 8% pacientů mělo jiné příznaky.

Výsledky a diskuse

Medián doby od začátku příznaků do první návštěvy urologa byl 31 dní (rozsah 0-398 dní). Střední doba od první kontroly na urologii do diagnostické operace (obvykle orchiektomie) byla jen 3,5 dne (rozsah 0-177 dní) a interval od operace do chemoterapie/radioterapie (pokud byly indikovány) byl 32 dní (11-119 dní).

Delší doba do první návštěvy urologa korelovala s vyšším stádiem při diagnóze (p=0,001), vyšší pravděpodobností postižení regionálních lymfatických uzlin (p=0,004) a přítomností metastáz (p=0,005) ale nikoli s T či S stádiem. Byl zaznamenán trend k včasnějšímu příchodu pacienta, pokud je hlavním iniciálním problémem skrotální nebo testikulární bolest.

Pravděpodobnost dosažení kompletní remise po terapii 1. linie byla nižší u pacientů s větší podlevou do první návštěvy urologa (p=0,04),ale rozdíl nebyl statisticky signifikantní pokud byla analýza provedena pouze na souboru pacientů v stádiu II nebo vyšším.

Diskuse

Průměrnou dobu od vzniku symptomů testikulárního nádoru do diagnózy lze vždy hodnotit jen retrospektivně a proto je tento údaj zatížen jistým zkreslením ze strany pacienta. Podle publikovaných studií byla průměrná doba do diagnózy ve Francii 111 dní (medián 60 dní) (Huyghe Eur Urol 2007) a na Slovensku 140 dní (medián 35 dní) (Ondrušová & Ondruš Int Urol Nephrol 2008). Podle novějších údajů nemá pozdější diagnóza testikulárních nádorů statisticky signifikantní vliv na výsledky léčby seminomů díky vysoké účinnosti platinové chemoterapie. Je však spojena s vyšší mortalitou u pacientů s neseminomem. Samozřejmě, při vyšším stádiu v době diagnózy je indikovaná intenzivnější terapie a to může zvýšit procento dlouhodobých komplikací i dlouhodobé mortality pacientů, kteří se dostanou do kompletní remise germinální malignity.

Závěr

Pacienti s delší prodlevou mezi objevením prvních symptomů testikulárního nádoru a první návštěvou urologa mají vyšší stádium v době diagnózy, což má podle současných doporučení za následek nutnost agresivnější terapie. Edukace adolescentů a mladých mužů léčby o časných projevech testikulárních nádorů by proto mohla vést k nižší intenzitě léčby a snížení jejich krátkodobých a dlouhodobých následků.

S podporou grantu IGA NS 10420-3/2009 Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Kontakt: MUDr. Jana Kaňáková, Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, tel: 26108 2637 • fax: 26108 2522 e-mail: jana.kanakova@ftn.cz

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011