Diferenciální diagnostika intersticiálního plicního postižení u pacienta po intravesikální terapii BCG vakcínou.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 047

Autoři: MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Dagmar Minaříková; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

BCG vakcína je dlouhodobě používána k intravesikální terapii a profylaxi primárního či recidivujícího in situ karcinomu močového měchýře, dále k terapii primárního či rekurentního Ta nebo T1 klinického stádia onemocnění po provedené TUR. BCG vakcína obsahuje atenuovaný kmen živého bacila Mycobacterium bovis. Intravesikální aplikace BCG vakcíny vyvolává lokální granulomatózní zánětlivou reakci. S vyvolanou zánětlivou odpovědí souvisí eliminace nebo redukce nádorového postižení močového měchýře, přesný mechanismus protinádorového účinku však není znám.

Na Klinice komplexní onkologické péče MOÚ jsme hospitalizovali pacienta s lokálně recidivujícím karcinomem močového měchýře, po opakovaných instilacích BCG vakcíny intravesikálně. Pro recidivu onemocnění diagnostikovanou v říjnu 2009 byla provedena TUR, následně indikována instilace BCG vakcíny. Po aplikaci vakcíny došlo k febrilní reakci, s absencí jiné klinické symptomatologie. V laboratorním nálezu dominovala vysoká zánětlivá aktivita. Pracovně diagnosticky uzavřeno jako cystitis po instilaci BCG vakcíny, empiricky zahájena ATB terapie. V rámci pátrání po jiném fokusu infekce provedeno CT trupu, na plicních skenech patrno bilaterální intersticiální postižení granulomatózního charakteru. Provedené funkční vyšetření plic bez patologického nálezu, dle bronchoskopie s BAL diagnostikován granulomatozní nenekrotizující zánět sarkoidového typu, BK negativní, s lymfocytární dominancí. Infekční agens nezachyceno. Mantoux test plicním lékařem neindikován, vysoká pravděpodobnost falešně pozitivního výsledku. Uzavřeno jako sarkoidóza/BCGitida/hypersenzitivní pneumonitida, v.s. po instilaci BCG vakcíny. Vzhledem k přetrvávajícímu podezření na BCGitidu a nemožnosti odlišit event. sarkoidózu nasazena empiricky antituberkulotika. Provedena plicní biopsie s cílem bližší specifikace patologického plicního procesu a další cílená vyšetření, jejichž výsledky budou sděleny na konferenci.

I přes rutinní užívání BCG vakcíny je nutné vždy pamatovat i na vzácnější nežádoucí projevy této léčby.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010