Dispenzarizace pacientů s vícečetnými malignitami.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 055 (p217)

Autoři: MUDr. Věra Vítová; MUDr Hana Vítová; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Úvod
Z výsledků analýzy dat NOR ČR vyplynulo, že cca 6% nahlášených případů připadá na pacienty s vícečetnými malignitami (VM). Z toho 90% má metachronní vývoj. Má se za to, že etiologie maligního bujení je multifaktoriální. Avšak u některých typů malignit jsou považovány některé faktory za dominantní, například mutace určitých genů u některých hereditárních malignit, kouření u „smoking – related cancers“, jsou známy sekundární malignity podmíněné protinádorovou chemo a radioterapií. U pacientů s VM, u nichž se uvedené etiologické činitele uplatnily, je poměrně typické složení participujících zhoubných nádorů (ZN) a do jisté míry i očekávatelný vývoj jejich nemoci. Těchto poznatků lze využít v rámci dispenzáře onkologických pacientů. U onkologických pacientů s některými hereditárními formami nemoci (Lynchův syndrom, FAP, nádory prsů a vaječníků podmíněných mutací BRCA1, 2) je již sofistikovaná dispenzární péče prakticky prováděna....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007