DLOUHODOBÉ TRENDY EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ V ČR

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: III. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: III/123

Autoři: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; MUDr. Jiří Novák

Úvod a metodika:

Historie evidence zhoubných novotvarů v ČR sahá do 20. let minulého století. V roce 1976 byla založena databázová podoba Národ­ního onkologického registru ČR (NOR), ve kterém jsou metodicky jednotně sledována všechna zjištěná a hlášená onemocnění novotvary v české populaci.

Populační epidemiologická data jsou k dispozici na individuální úrovni jednotlivých záznamů novotvarů uceleně od roku 1977. Souhrnné populační statis­tické údaje o epidemiologii zhoubných novotvarů jsou však publikované již od roku 1959 v periodické řadě Novotvary vydávané Ústavem zdravotnických in­formací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Výsledky:

Od konce 50. let do současnosti došlo v epidemiologii zhoubných novotvarů (diagnózy podle Mezinárodní kla­sifikace nemocí - 10. revize: C00-C97) v české populaci k poměrně zásadním změnám. Celkový počet nově diagnostikovaných onemocnění vzrostl více než trojnásobně - z cca 25 000 případů ročně v letech 1959-1963 na cca 80 000 případů ročně v letech 2009-2013. Nejčastějšími zhoubnými nádory (ZN) s inci­dencí více než 2 000 případů ročně byly v letech 1959-1963 novotvary žaludku, ne-melanomové kožní nádory a nádory plic; v letech 1989-1993 ne-melanomové nádory kůže, nádory tlustého střeva a konečníku, plic, prsu u žen a žaludku. V letech 2009-2013 byly nejčastějšími ZN s více než 3 000 novými případy ročně ne-melanomové nádory kůže, nádory tlustého střeva a konečníku, prostaty, prsu žen, plic a ledviny (graf 1 a 2).

Diskuze a závěr:

Na změnách v inci­denci zhoubných novotvarů se podílí řada faktorů. Mezi nejvýznamnější lze uvést demografické změny (stárnutí populace), zlepšení zdravotního stavu popu­lace v důsledku zkvalitňující se zdravotní péčí (rozvoj diagnostických metod), jakož i změny v životním stylu obyvatel. Uvedený rozsah populačních epidemio­logických dat je k dispozici pouze v málo zemích na světě. Dlouhodobé trendy od konce 50. let do současnosti jsou publikovány pouze pro Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko a Island.

 

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016