Dobrovolníci v Masarykově onkologickém ústavu.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 057

Autoři: Mgr. Jana Zemanová

Úvod
Projekt dobrovolnictví vyšel z potřeby ještě více zlepšit poskytovanou péči našim pacientům a to především v oblasti psychosociálních podmínek. Cílem celého projektu bylo zavést systém dobrovolnictví na ambulance i lůžková oddělení naší nemocnice. Projekt byl započat v říjnu roku 2004. Celý projekt je organizován nemocnicí, počínaje od počátečního kontaktu se zájemci až po testy i výcvik. Projekt je uskutečňován za finanční pomoci Ministerstva zdravotnictví a darů od sponzorů.

Navázání kontaktů s dobrovolníky a podmínky pro přijetí
Prezentace projektu probíhá v městské hromadné dopravě, na internetových stránkách, proběhlo několik prezentací ve školách. Výběr nových dobrovolníků je stanoven podle určených kritérií. Po splnění daných podmínek pro přijetí jsou dobrovolníci následně účastni výcviku, kde jsou sděleny základní informace o onkologickém onemocnění, typech nemocí, způsobu léčby a také psychologické aspekty práce s pacientem.

Činnost dobrovolníka v ambulantním a lůžkovém provozu
Projekt je rozdělen do ambulantního provozu a provozu v lůžkových částech nemocnice. Ambulantní pomoc spočívá především v kontaktu s pacientem, možností rozhovoru, nabídkou nápoje, pomocí při orientaci v nemocnici, doprovodem na oddělení. Činnost dobrovolníka v lůžkové části je zaměřena především na zpříjemnění hospitalizace, kdy je dobrovolník jako společník pacienta u lůžka.
Dobrovolníci mohou pomoci při realizaci kulturních aktivit, s výzdobou prostorů nemocnice, spoluprací na realizaci kurzů pro pacienty. Dobrovolníci se podílejí i na aktivitách pořádaných pro zaměstnance.

Náročnost práce dobrovolníka a péče o dobrovolníky
Časové možnosti a den docházky jsou závislé na rozhodnutí dobrovolníka. Dobrovolníci mají možnost kdykoliv být v kontaktu s koordinátorem, mají možnost konzultace s lékařem či psychologem, pro dobrovolníky jsou pořádány supervize. Dobrovolníci mají také možnosti navštěvovat přednášky, kulturní akce, mají možnost získání certifikátu po odpracování určitého počtu hodin dobrovolnické činnosti. Jako poděkování za spolupráci bylo také pro dobrovolníky uskutečněno společenské setkání.

Závěr
Činnost dobrovolníků je prospěšná nejen pro pacienty z hlediska sociálního a lidského kontaktu a zpříjemnění pobytu po dobu hospitalizace, ale i pro personál. Práce dobrovolníka není chápána v nemocničním provozu jako náhrada personálu, ale naopak jako pomoc při odlehčení péče o pacienta v nezdravotnických činnostech, pomoci při aktivizaci a motivaci. Velice si vážíme lidí, kteří pomáhají a věnují se našim pacientům ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Doufáme, že bude i nadále dobrovolník pro pacienty i personál velkým přínosem a pomocníkem v poskytované péči.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006