DOBROVOLNICTVÍ VE STUDIJNÍM PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Abstrakta a přednášky - Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 041

Autoři: Bc. Dana Hrstková

Závěry výzkumné práce

Výzkumné šetření přineslo tyto poznatky:

  1. bezrizikovost dobrovolnictví;
  2. podsouvání nezájmu pacientů;
  3. uplatnění dobrovolníků pouze u dlouhodobě hospitalizovaných.

Příklady z praxe dokazují, že při pořádání kulturních akcí je velmi přínosná spolupráce sester. Zkušenost ukazuje, že pacient více důvěřuje pozvání z úst sester než z úst dobrovolníka. Spolupráce zdravotníků může být velkým přínosem v případě účasti pacientů ve vážnějším stavu na dobrovolnických akcích.

Začlenění tématu do výuky

Výše uvedené skutečnosti přivedly autory k myšlence zakomponovat téma dobrovolnictví do vysokoškolského studia. V následujícím textu se pokusíme blíže specifikovat naše představy a předložit návrh a koncepci řešení.

Didaktické cíle

Student je seznámen se zásadami řízení bezpečného dobrovolnického programu a rozumí jim, je informován o osvědčených dobrovolnických aktivitách a umí rozpoznat rizika dobrovolnické aktivity nově nabídnuté ze strany dobrovolnického centra, chápe význam dobrovolníka při uspokojování psychosociálních potřeb pacienta.

Téma „Dobrovolnictví“ v rámci již zavedeného předmětu

Jako jedno z možných řešení navrhujeme věnovat v rámci studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra časový prostor tématu „Dobrovolnictví“, a to v rámci předmětu Potřeby člověka a ošetřovatelský proces ve 2. semestru studia. Personálně by výuku zajistil koordinátor dobrovolníků.

Podrobná specifikace tématu:

  1. metodické zabezpečení dobrovolnického programu v nemocnici;
  2. hlavní rizika dobrovolnických aktivit a jejich ošetření;
  3. význam dobrovolníka při uspokojování pacientových potřeb.

Samostatný volitelný předmět

Druhou možností je zavedení samostatného volitelného předmětu. Výhodou tohoto způsobu je větší časový prostor pro výklad a procvičení tématu. Nevýhodou může být skutečnost, že se s tématem neobeznámí všichni posluchači.

Koncept předmětu:

  1. řízení dobrovolnického programu v nemocnici - metodické zabezpečení dobrovolnických programů v nemocnici - organizace dobrovolnického programu - personální práce s dobrovolníky - vybraná dokumentace dobrovolnického programu - hlavní rizika dobrovolnických aktivit a jejich ošetření;
  2. dobrovolnické aktivity v nemocnici - prezentace dobrovolnických aktivit v Krajské nemocnici Liberec - jednorázové požadavky ze strany oddělení na zapojení dobrovolníků - návrh možné dobrovolnické aktivity pro dané oddělení - SWOT analýza dobrovolnické aktivity;
  3. pozice dobrovolníka v pacientově sociální síti - hlavní předpoklady dobrých sociálních vztahů - formální a osobní dimenze, hranice a city v sociálních vztazích.

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012