Dočasný uzávěr odtoku krve z jater zvyšuje efektivitu radiofrekvenční ablace. Experimentální studie.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 157

Autoři: Doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.; prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.; MUDr. Petr Hoffmann; MUDr. Věra Tyčová

Úvod
Limitací termické ablace jaterního parenchymu je krevní průtok, který ochlazuje zahřívané ložisko protékající krví. Experimentálně prokázaný je význam uzávěru portální žíly, který je těžko proveditelný perkutánně. Uzávěr odtoku krve z jater není dosud experimentálně ověřen.
Cíl
V experimentu na zvířeti prokázat změny průtoku jaterním parenchymem a zvýšenou efektivitu radiofrekvenční ablace (RFA) v kombinaci s perkutánním balonovým uzávěrem retrohepatální dolní duté žíly (RhDDŽ).
Materiál a metody: Experiment byl proveden na 10 jedincích prasete domácího. Zvířata byla rozdělena do dvou skupin podle 2 protokolů RFA. Skupina A (n=5) s dobou RFA do dosažení cílové teploty 105°C, skupina B (n=5) s konstantní časem RFA 8 minut. Pomocí peroperačního UZ vyšetření byly kvantifikovány změny průtoku jaterním parenchymem při uzávěru RhDDŽ. Dále byla vytvořena dvě ložiska RFA v jaterním parenchymu. Byl použit generátor RITA 1500X® a jehla StarBurst XL™ (Rita Medical System, Mountain View, CA) pro ablaci o průměru 3 cm. Jedno ložisko bylo vytvořeno při nativním průtoku, druhé po uzávěru odtoku krve z jater. Byly hodnoceny doby dosažení cílové teploty ablace 105°C, dále byl porovnány tvar a objem vytvořených ložisek. Bylo provedeno mikroskopické vyšetření ložisek.
Výsledky
Při uzávěru RhDDŽ došlo k výrazné redukci průtoku krve játry. Objemy vytvořených ložisek dosahovaly ve skupině A 8.2 ĸB 2.2 cm3 (6.7 ĸB 2.8 cm3 ve skupině B) v porovnání se 17.4 ĸB 3.8 cm3 (19.4 ĸB 1.8 cm3 ve skupině B) při uzávěru odtoku krve z jater, p < 0,01. Mikroskopické vyšetření prokázalo homogenní koagulační nekrózu ložiska vytvořeného při uzávěru odtoku krve z jater.
Závěr
Perkutánní balonový uzávěr RhDDŽ vedl ke snížení průtoku krve játry a ke zvýšení efektivity RFA v jaterním parenchymu.

Tato práce vznikla za podpory Výzkumného záměru Ministerstva zdravotnictví č. 00179906 a Výzkumného záměru Fakulty vojenského zdravotnictví MOO FVZ0000503.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007