Druhé malignity po testikulárním nádoru – analýza údajů z Národního onkologického registru.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 124

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

   Úvod

   Díky pokrokům v léčbě dochází i při stoupajícím počtu nových diagnóz k setrvalému poklesu mortality na testikulární nádory. Podle očekávání proto narůstá prevalence mužů se zhoubným nádorem varlat v anamnéze a v roce 2008 jich v České republice žilo 7 493. Na dlouhodobé morbiditě a mortalitě pacientů s vyléčeným TGN se významně podílejí onkologické komplikace, jako jsou pozdní relaps a druhé malignity.

   Pacienti a metody

   Cílem studie byla analýza incidence a průběhu druhých malignit u nemocných s TN v anamnéze. Podkladem pro analýzu byly údaje nemocných diagnostikovaných s nádorem testis v období 1984-2008 (n=8549, 74 682 osob-roků). Incidence nádorů byla pro srovnání s celkovou populací normalizovaná vzhledem k věku.

   Výsledky

   Bylo nalezeno 492 případů druhých malignit, které se vyskytly po mediánu 9,2 roku. Riziko nádorů bylo v populaci s nádorem testis v anamnéze zvýšeno. Největší nárůst incidence oproti celkové populaci byl pozorován u nádorů (kontralaterálního) varlete, nemelanomových kožních nádorů, kolorektálního karcinomu (zejména po seminomu), karcinomu močového měchýře (po semi-omu), non-hodgkinských lymfomech (po neseminomovém nádoru) a melanomu (po neseminomovém nádoru). Pacienti po léčbě nádorů testis ve srovnání s celkovou populací častěji umírali na nádory prostaty, jater, mozku, melanom, non-hodgkinské lymfomy a leukémie.

   Závěr

Populace pacientů po léčbě testikulárních nádorů má zvýšenou incidenci a mortalitu na specifické typy druhých malignity.

S podporou grantu IGA MZ ČR G9005 (NS10420-3/2009).

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012