Duktoskopie v diagnostice DCIS

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: I. Diagnostika

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. David Pavlišta, PhD; M. Strunová; MUDr. Miloslav Janoušek; prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Převážná většina zhoubných nádorů prsu pochází z duktálního epitelu. Duktoskopie je mikroendoskopická metoda, která umožňuje přímou vizualizaci duktálního epitelu a jeho odběr na cytologické vyšetření (duktální laváž). Pomocí duktoskopie lze detekovat i léze o velikosti 0,1 mm.

Přínos duktoskopie se v současné době vyhodnocuje v klinických studiích u pacientů s patologickou sekrecí z bradavky, u pacientů před lumpektomií pro verifikovaný karcinom prsu k posouzení „free margins“ a u pacientů s vysokým rizikem vzniku karcinomu (mutace BRCA) při negativním výsledku zobrazovacích vyšetření.

Budoucnosti je kombinace opticky navigované biopsie suspektního ložiska a stanovením molekulárních diagnostických markerů s následnou radiofrekvenční ablací preinvazivních nebo časně invazivních nádorů.

Technika duktoskopie je nenáročná. Po povrchové či infiltrační anestezii dvorce je dilatován secernující vývod a jím zaveden duktoskop o průměru 0,9 mm s pracovním kanálem uprostřed. Tato technika umožňuje přímé vizuální posouzení duktálního epitelu, provedení biopsie pod zrakovou kontrolou a laváže duktu.

V přednášce jsou demostrovány nálezy při duktoskopii a diskutován její přínos v diagnostice zhoubných nádorů prsů.

Závěrem lze řící, že duktoskopie je miniinvazivní ambulantní diagnostická metoda s minimálním rizikem a možnými komplikacemi pro pacienta s patologickou sekrecí z bradavky, která může významně redukovat počet duktálních excizí. Její další význam (použití pro navigovanou chirurgii, duktální chirurgii a pro screening karcinomu prsu) závisí nejen na výsledcích klinických studií, ale také na technickém vývoji na poli mikrooptiky.

Tato práce vznikla za podpory grantu IGA MZ ČR č. NR/8807-3 a Ligy proti rakovině Praha.

Literatura:
  1. Badve S, Wiley E, Rodriguez N. Assessment of utility of ductal lavage and ductoscopy in breast cancer-a retrospective analysis of mastectomy specimens. Mod Pathol. 2003;16(3):206-209.
  2. Dooley WC. Ductal lavage, nipple aspiration, and ductoscopy for breast cancer diagnosis. Curr Oncol Rep. 2003;5(1):63-65.
  3. Escobar PF, Crowe JP, Matsunaga T, Mokbel K. The clinical applications of mammary ductoscopy. Am J Surg. 2006 Feb;191(2):211-5. Review.
  4. Moncrief RM, Nayar R, Diaz LK. et al. A comparison of ductoscopy-guided and conventional surgical excision in women with spontaneous nipple discharge. Ann Surg. 2005;241(4):575-581.
  5. Pereira B, Mokbel K. Mammary ductoscopy: Past, present, and future. Int J Clin Oncol.2005;10(2):112-116.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007