DŮSLEDKY MALIGNÍCH EXULCERUJÍCÍCH RAN

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 034

Autoři: MUDr. Alena Geršlová; MUDr. Dagmar Adamová; MUDr. Alena Štukavcová; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Východiska:

Maligní rány se vyznačují progredujícím procesem s ulcerací a proliferací nádoru. Z etiologického hlediska jde buď o infiltraci epidermis primárním či metastazujícím tumorem, důsledek přímé invaze z primární léze, či kožní infiltraci prostřednictvím lymfatického a krevního oběhu. Incidence není přesně známa, ale nejčastější výskyt je dokumentován u věkové skupiny seniorů. Pro postiženého jedince mají devastující účinek v oblasti fyzické, psychické i sociální. Typické projevy maligních ran jsou nevzhledné, zapáchající a bolestivé. Většinu rozsáhlých a devastujících exulcerujících tumorů není možno účinně léčit. Významné je určení reálných cílů, vedoucích zejména ke zlepšení/ udržení kvality života pacienta. Především efektivní ovlivnění a léčba symptomatologická (lokální důsledky rozpadajícího se nádoru a celkové příznaky primárního onemocnění). Popis případu: Sdělení je doplněno pěti kazuistikami, v nichž ani významné negativní důsledky maligních kožních defektů (zápach, otevřená rána se všemi projevy – sekrece, bolest, infekce aj.) nejsou dostatečnou motivací k vyhledání lékaře. Je smutnou skutečností, že většina nemocných, včetně těch námi uváděných, vyhledá lékaře příliš pozdě.

Závěr:

Cílem péče o pacienty s maligní ránou by mělo být zmírnění utrpení z negativního vzhledu rány, která je neustálou připomínkou postupujícího a nevyléčitelného onemocnění či neadekvátně léčených průvodních symptomů.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014