Efekt hypoxie na chemorezistenci neuroblastomových buněk

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Molekulární podstata účinku protinádorových léčiv

Číslo abstraktu: 004

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; MVDr. Jan Hraběta; Katarína Figová; RNDr. Jitka Poljaková; MUDr. Jana Hřebačková; MUDr. Šimon Cipro

Úvod.
Hypoxie je v nádorech velmi častým jevem, který se významně podílí na je­jich biologickém chování. Hypoxií indukovaný transkripční faktor (HIF), který je hlavním transkripčním faktorem aktivovaným poklesem pO2, je tvořený dvěmi podjednotkami ARNT/ HIF-1ß a hypoxií indukovanou HIF-1alfa s homology HIF-2alfa a HIF-3alfa. HIF-1alfa řídí transkripci řady genů kódujících proteiny ovlivňující angiogenezu, metabolizmus glukózy, proliferaci, přežívání buněk a invazivitu a metastazování. Overexprese HIF-1alfa je spojená s častým sel­háním protinádorové léčby vyvolaném sníže­ním cytostatiky navozené apoptózy.

Cíle.
  1. určit vliv hypoxie na citlivost neuroblastomových buněk k cisplatině a karboplatině
  2. sledovat změny buněčného cyklu a apoptózu v normoxických a hypoxických podmínkách.

Metody.
Použili jsme buněčné linie odvozené od neuroblastomu vysokého stupně rizika UKF-NB-4 a UKF-NB-3 a z nich připravené linie rezistentní k cytostatikům. Na indukci hypoxických podmínek jsme buněč­né kultury kultivovali v uzavřeném systému (Hypoxic chamber, Billups-Rothenberg, Inc., USA) s definovanou směsí plynů O2 (1%), CO2 (5%), N2 (94%). Hypoxický fenotyp tes­tovaných buněk jsme ověřovali kontrolou exprese proteinu HIF-1alfa pomocí Western blotu s králičí polyklonální protilátkou (Upstate Biochemicals). IC50 jednotlivých cytosta­tik jsme vypočítali z výsledků 96jamkových MTT testů proložením nelineární regresní křivky (software GraphPad Prism4). Kinetiku buněčného cyklu jsme měřili průtokovým cytometru (FACSCalibur) po obarvení buněk propidium jodidem. Apoptózu jsme měřili cytometricky jako hypodiploidní peak a rovněž jsme hodnotili morfologii buněk po obarvení fluorescenčním barvivem Hoechst 33342.

Výsledky a diskuze.
U všech testovaných buněčných linií odvozených od NBL byla cit­livost k derivátům platiny, doxorubicinu a k ellipticinu nižší v hypoxických podmínkách, výjimkou byla pouze kyselina valproová, kde byla IC50 v normoxii a v hypoxii prakticky totožná. Hypoxií indukovanou chemorezistenci bylo možné omezit chetominem, který inhibuje vazbu HIF s p300. Tato vazba spouští hypoxií indukovanou transkripci. U všech linií se v hypoxii snížilo zastoupení proliferační frakce a v hypoxii byla nižší i spontánní i cytostatiky indukovaná apoptóza.
Naše studie potvrzuje, že hypoxie vy­volává chemorezistenci nádorových buněk. Protože hypoxie v nádorech je častá, je tes­tování nových látek s protinádorovými účinky nezbytné i v hypoxii.
Práce vznikla za finanční podpory IGA grant NR9522-3, MŠMT grant MSM0021620813 a GAUK grant 72208/2008.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008