EFEKT RADIOTERAPIE U LOKÁLNĚ POKROČILÝCH SPINOCELULÁRNÍCH KARCINOMŮ KŮŽE

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže; Radioterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 06

Autoři: MUDr. Adam Guňka; MUDr. Lenka Divilková; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Východiska:

Kožní nádory patří mezi nejčastější nádorová onemocnění a jejich výskyt trvale narůstá. Spinocelulární karcinom kůže se řadí na druhé místo v četnosti kožních nádorů a celkem tvoří 20 % všech malignit. Mezi hlavní rizikové faktory patří expozice slunečnímu záření, pohlaví (muži postiženi až 3x častěji než ženy) či infekce HPV. Dominantní léčebnou modalitou je chirurgické odstranění karcinomu. Při T1 klasifikaci je úspěšnost chirurgické léčby až 99%. Radioterapie bývá indikována u rozsáhlejších tumorů, při celkovém nepříznivém zdravotním stavu pacienta, po chirurgickém zákroku s rizikovými faktory nebo v lokalitách, kde by chirurgický výkon mohl být mutilující. Pětileté přežití rapidně klesá při výskytu metastatického postižení (25-35 %).

Kazuistika:

85 letá pacientka, bez závažnějších komorbidit přichází v dubnu 2006 s rozsáhlým krvácejícím tumorem na levé straně čela průměru 9 cm výšky 2,5 cm, tumor s nekrózami a larvami much (obr. 1 a 2).

Obr. 1

Obr. 2

 

Histologicky potvrzen spinocelulární karcinom, vstupní staging T3N0M0, G2. Dle CT přešetření bez známek propagace nitrolebně, bez usurace skeletu. 6/06 RTG terapie Gulmay 3225 - polem 15x10 cm, 125kV, 20 fr. po 1,8 Gy hyperfrakcionací 2x denně, 40Gy ekv., následně split 14 dní. Dochází k regresi tumoru 7x6,5 cm, výška 10mm, pokračováno polem 8x10 cm, 100kV, 2x denně hyperfrakcionací 12 frakcí, 2,4 Gy na frakci do celkové dávky 72 Gy ekv. Po RTG terapii reziduum 1x1 cm v okraji pole (obr. 3). 12/06 došlo k progresi rezidua na ploše cca 18x15mm, s prominencí 5mm nad povrch (obr. 4), proto reiradiace hypofrakcionací 8 fr. po 5 Gy – do celkové dávky 60 Gy ekv. (pacientka odmítla hospitalizaci – proto volen tento režim, viz obr. 5). 4/07 opět recidiva, tentokrát v pravém okraji pole (obr. 6), proto reiradiace 37,8Gy/7fr. hypofrakcionací.

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Dosaženo lokální parciální odpovědi (obr. 7). Za rok však dochází opět k progresi s osteolytickým defektem kalvy v místě tumoru, bez infiltrace do CNS (obr. 8) a potvrzen metastatický proces v LU v reg. II. Na kalvě možnosti lokální léčby vyčerpány, systémová terapie pro nízký výkonnostní stav neindikována, dále paliativně symptomatický postup.

Obr. 7

Obr. 8

 

Závěr:

Hlavním faktorem dobré prognózy onemocnění je jeho časný záchyt. Jedná se o exponovanou lokalizaci, proto si pacient může všimnout změn již při vzniku karcinomu.

I v dnešní době však hlavně starší pacienti nevěnují prvotním změnám dostatečnou pozornost, a do ordinace lékaře se dostávají s pokročilým nádorem, u kterého jsou možnosti kurativní léčby omezené. Radioterapie je zde dobrou alternativou s dobrým paliativním efektem, a minimální a pouze lokální toxicitou.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015