Ekonomická varianta léčby metastatického karcinomu prsu

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVII. Konzervativní léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 158

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Terezie Šamanová; Ing. Zdeněk Páv

Úvod

Náklady na léčbu jakéhokoli onemocnění dělíme na přímé (medicínské: léky, materiál, hospitalizace, ambulantní péče...; nemedicínské: přeprava), nepřímé (pracovní neschopnost, ztráta produktivity) a nehmotné (bolest, strádání).

Nezpochybnitelným a obecně přijatým faktem je potřeba měřit náklady celé terapeutické intervence, a náklady na léky nejsou v tomto modelu dominantními, každé srovnání dvou léčebných režimů v našich podmínkách však začíná dotazem, který lék je levnější.

Náš tým se snažil vymanit z tohoto klišé, stanovil náklady pro hormonální léčbu fulvestrantem, přidaným do léčebného algoritmu karcinomu prsu a nahrazujícím chemoterapii, na základě reálných přímých nákladů celé terapeutické intervence nemocných léčených ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Metoda

Pro náš model jsme použili algoritmus léčby hormonálně senzitivního karcinomu prsu postmenopauzálních nemocných, u nichž jsme sledovali vliv chemoterapie FAC či CMF a přidání fulvestrantu (kohorta A) do léčebného algoritmu. Měřili jsme délku přežití, kvalitu života, cenu QALY a navýšení nákladů pro jednoho nemocného za celou intervenci.

Na rozdíl od předchozích modelů, kdy byla zohledněna pouze cena léků, v současném modelu zahrnujeme:

 • Počet návštěv v ambulanci a náklady na vyšetření
 • Počet hospitalizací v souvislosti s podáním léčby
 • Počet hospitalizací v souvislosti s nežádoucími účinky léčby
 • Počet mimoplzeňských nemocných a jejich průměrnou dojezdovou vzdálenost
 • Náklady na dopravu včetně pohonných hmot a paušální náhrady na 1 km

Použit Markovův model pro 1000 pacientek
 • Klinická data získaná z publikovaných studií
 • Data o kvalitě života přenesena z Velké Británie
 • Cena léků podle Číselníku VZP verze 621, platného od 1. května 2007
 • Ceny i kvalita života ponížena o 5 % ročně

NÁKLADY
 • cena léku
 • náklady na jeho podání
 • náklady na hospitalizaci, ambulantní léčbu, dopravu
 • náklady na léčbu nežádoucích účinků
 • počet návštěv v ambulanci a náklady na vyšetření
 • náklady na biochemická a hematologická vyšetření
 • počet hospitalizací v souvislosti s podáním léčby a jejich délka
 • počet hospitalizací v souvislosti s nežádoucími účinky léčby

 • počet mimoplzeňských nemocných a jejich průměrnou dojezdovou vzdálenost as počet nutných cest
 • náklady na dopravu včetně pohonných hmot a paušální náhrady na 1 km

Závěr a diskuze

Námi zvolený model prokazuje:

 • Přidání fulvestrantu do léčebného schématu snížilo potřebu chemoterapie u postmenopauzálních nemocných s hormonálně senzitivním karcinomem prsu
 • Po započtení všech uvedených nákladů snížil fulvestrant cenu terapeutické intervence o 2 405 540 Kč na 1000 nemocných
 • Snížení nákladů představuje 2405 Kč na jednu nemocnou při zachování délky života a výraznému zvýšení jeho kvality.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009