ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 041

Autoři: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Východiska:

Se stále se zvyšujícími požadavky a narůstajícím tlakem na úroveň vědomostí a dovedností pracovníků ve zdravotnictví v klinické praxi dochází k prohlubování aspektu časové tísně při sledování moderních poznatků v rámci Evidence Based Nursing, ale také legislativních změn s dopadem na klinickou praxi. Radikální rozvoj vzdělávacích strategií využívajících informačních computerových technologií (dále jen ICT) může vést v dohledné době k amaterizaci tvorby vzdělávacích programů. Tato skutečnost by však neměla vést k odrazování tvůrců elektronických vzdělávacích systémů a prostředí, ale k podpoře vy­tváření snadněji ovladatelných a využitelných projektů pro konečné uživatele bez technického vzdělání (users friendly nástrojů). Snahou odborníků v oblasti zdravotnictví a informačních technologií by mělo být hledat nové efektivnější způsoby předávání informací a podpořit participativní a interaktivní postupy získávání poznatků a jejich sdílení.

Cíl:

Sdělení bude předkládat možné benefity a rizika elektronické formy vzdělávání zdravotnických pracovníků ve vztahu k cílovým uživatelům. Elektronické vzdělávání může být vnímáno jak uživateli, tak tvůrci ambivalentně. Jednak je třeba myslet na pozitiva ve smyslu snadné dostupnosti informací, ale také možnosti jejich poměrně jednoduché aktualizace. Na druhou stranu existují informace a procesy, které nelze zprostředkovat v multimediální podobě anebo nelze využít efektivní zpětnou vazbu osvojeného (zejména u dovedností a postojů). Demonstrovány budou také ukázky on­line vzdělávání zdravotníků.

Závěr:

Informace v ošetřovatelské péči jsou kontextově závislé, multidimenzionální, komplexní a nezbytné pro péči o pacienta. Základními prvky ošetřovatelské informatiky při využití elektronické formy vzdělávání je zaměření na intervence diagnostické i léčebné (výkony u pacienta), komunikaci a formální postupy s ohledem na absentující národní standardy. Využívání moderních technologií však nemůže odvádět pozornost zdravotníků od hodnoty ošetřovatelských informací získaných v péči o pacienty. Elektronické vzdělávání musí být nástrojem poznání a na něj musí navazovat osobní kon­takt s nemocným a kritická analýza poznatků a možností jejich využití v každodenní praxi.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013